Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Formálne špecifikácie úloh pre programovanie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Prezentovaná práca sa zaoberá špecifikáciou požiadaviek a špecifikáciou návrhu - problémom korektného programovania. Problém transformácie je taktiež významným prvkom práce. Mnoho štúdií bolo venovaných formálnym špecifikáciám a malo by byt’ poznamenané, že tento proces je ešte stále vo vývoji. Rôzne mechanizmy transformácií môžu byt’ zvolené na vytvorenie inštitučnej šipky. Bol predložený koncept transformácie. Výsledok podaný v tejto práci môže byt’ použitý pri podpore procesu korektného programovania.

Zadanie tejto práce pozostáva z nasledujúcich bodov:

1. Definovať zobrazenie typového systému jazyka CASL na typový systém jazyka HASKELL.
2. Demonštrovať definované zobrazenie na príkladoch.
3. Zhodnotiť možnosti použitého prístupu a stanoviť problémy pre ďalší výskum v tejto oblasti.

Práca pozostáva zo šiestich kapitol. V úvode sú zhrnuté motivácia a ciele tejto diplomovej práce. Druhá kapitola stručne popisuje základné teoretické pojmy, ktoré sa vyskytujú v celej práci. Kapitola 3 popisuje jazykové systémy použité v tejto práci, konkrétne jazyky CASL a HASKELL, ich syntax a základné vlastnosti.

V kapitole 4 je rozobratá metodológia zobrazenia, konkrétne vytváranie inštitúcií.
V piatej kapitole je uvedených niekoľko príkladov demonštrujúcich zobrazenie.
A nakoniec posledná kapitola popisuje súhrn práce a zistené závery.
Hodnotenie (0x):