Registrácia | Prihlásiť

SOČ: SOČ - Založenie kooperatívneho podniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Práca „Založenie kooperatívneho podniku“ mala za cieľ stať sa jednou z prvých publikácii na Slovensku týkajúca sa kooperativizmu. Propagovať a reálne vytvoriť kolektívne vlastnenú spoločnosť v podmienkach trhového mechanizmu je veľmi ťažké, no nie nemožné. Definícia ľudských potrieb, ich analýza a členenie bolo základným kameňom pri realizácii myšlienky napísania tejto práce. Ich následné spojenie s marxistickou politickou ekonómiou vytvorilo syntézu najdôležitejších predpokladov a metodológie pre projekt kooperativizmu, ako alternatívy voči existujúcim prvkom vlastníctva. Na historických ale aj súčasných príkladoch existencie kooperatív sme sa pokúsili vysvetliť princípy solidarity, spolupráce a ekonomickej demokracie v kontexte napĺňania ľudských potrieb, najmä tých sociálnych. Pri práci s externými zdrojmi sme sa orientovali na španielsky respektíve portugalsky hovoriace krajiny, kde sú myšlienky a tradície kooperativizmu najživšie. Z tohto dôvodu je v práci viacero odkazov na španielsky písané zdroje. V praktickej časti práce sme zisťovali postoje mladých ľudí prevažne vo veku 17-19 rokov k problematike výrobných vzťahov, ich názorov na prerozdeľovanie ziskov v spoločnosti a ich postoj k osobnej participácii v zamestnaní. Z prieskumu vyplýva pestrosť postojov mladých ľudí k otázkam spoločenskej spravodlivosti, kolektívneho, respektíve súkromného vlastníctva, participácií zamestnancov na pracovnom procese a i. Môžeme konštatovať, že variácia týchto odpovedí bola podmienená prostredím, v ktorom daný respondent žije, ale aj typ školy a tým determinovaná sociálna situácia. Tak isto sa v prieskume ukázal fakt, že pri vyučovaní ekonomických predmetov na SPŠS sa študenti nepriamo stotožnia s naučeným textom napríklad k otázkam vlastníctva a ich odpovede na otázku participácie zamestnancov boli teda zásadne odlišné od študentov gymnázia, ktorí sa neučia ekonomické predmety príliš do hĺbky. Z tohto hľadiska bolo zaujímavé bolo porovnávať výsledky študentov Gymnázia Federica García Lorcu s výsledkami študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej. V druhej polovici praktickej časti sme sa zaoberali projektom praktického založenia kooperatívneho podniku v rámci zákonov Slovenskej republiky. V súčasnosti neexistuje v slovenskej legislatíve žiadna úprava fungovania kooperatívnych podnikov s participáciou zamestnancov, no ako najvhodnejší model právnej formy s už existujúcich sme zvolili európske družstvo SCE, práve z dôvodu zakotvených pravidiel pre participáciu zamestnancov.

Súčasťou praktickej časti bolo aj vytvorenie web stránky coop.vzdor.org, ktorá má návštevnosť niekoľko desiatok ľudí denne, pričom na projekt už boli prvé pozitívne reakcie.
Hodnotenie (0x):