Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Úvod

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide o Národný strategický referenčný rámec a na regionálnej úrovni o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Jeho vypracovaním si mestská časť Košice – Nad Jazerom plní jeden zo základných princípov regionálnej politiky, a to princíp programovania. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja by mal byť akýmsi nástrojom manaţmentu. Dlhodobý rozvoj je zaloţený predovšetkým na určení strategického cieľa, vychádzajúc z čiastkových cieľov. Tento dokument obsahuje analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, určuje hlavné smery rozvoja, formuje pomocou čiastkových cieľov strategické ciele. Stratégia je v súlade so strategickými dokumentmi SR a EÚ.

Rešpektuje zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Mestská časť ako právnická osoba má ako ţiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce, preto je vypracovaná v zmysle Metodickej príručky pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
Hodnotenie (0x):