Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Syntéza sekvenčného obvodu (SO3)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Zadanie z predmetu LS číslo SO3:

Urobte syntézu synchrónneho obvodu ako automatu typu Mealy, ktorého výstup nadobúda hodnotu 1 práve vtedy, ak na jeho vstupe bolo prijaté vstupné slovo zakončené koncovkou 0 0 1 1. Pri návrhu použite EA typu T a LČ typu NAND. 

2. RIEŠENIE ZADANIA
2.1 Sekvenčné logické obvody

Pred riešením samotnej úlohy je potrebné definovať a pochopiť pojem sekvenčných logických obvodov, ako aj poukázať na vlastnosti, ktoré ich odlišujú od kombinačných logických obvodov. Sekvenčné logické obvody sú digitálne elektronické obvody,, u ktorých závisí stav výstupov okrem aktuálneho stavu vstupov aj od minulého stavu vstupov[4]. Podľa sekvencie(poradia) príchodu vstupných stavov na vstup obvodu sa sekvenčné log. obvody označujú aj ako tzv. konečné automaty alebo sekvenčné automaty. V prípade kombinačných logických obvodov výstupné stavy sú jednoznačne určené stavom na vstupe.

Vnútorné stavy , ktoré musia byť aktivované vstupom, podobne ako aj výstupné stavy sekvenčných logických obvodov závisia od vstupných stavov. Nesmieme zabúdať na časovú veličinu, ktorá tu zohráva významnú úlohu*2].  

2.2 Abstrakcia sekvenčného logického obvodu 

Pri opise činnosti, resp. chovania sekvenčných log. obvodov sa používa tzv. konečný automat,
ktorý predstavuje určitú formu abstrakcie sekvenčného obvodu.
Najjednoduchšie možno definovať automat ako "niečo", čo pracuje algoritmicky(na základe určitého
algoritmu) a jeho základnými vlastnosťami sú determinizmus a konečnosť[2].
Rozlišujeme 2 základné typy konečných automatov a to Mealy a Moore.
...
Hodnotenie (0x):