Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Kataster nehnuteľností - protokoly

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Protokoly z katastra nehnuteľností
PROTOKOL Č. 1 - Všeobecná charakteristika pozemkového práva
Pohľad na pozemkové právo sa vyvíjal spolu so spoločnosťou, ktorá ho vytvárala. V súčasnosti môžeme povedať, že pozemkové právo v Slovenskej republike nemá komplexný charakter, čo znamená, že nemôžeme explicitne hovoriť o jednom zákone, ktorý by podrobne definoval celkový charakter pozemkového práva v našom štáte. Následne však môžeme uviesť niekoľko zákonov, ktoré v sebe nesú určitú časť pozemkového práva, a z ktorých čerpáme pri práci s nehnuteľnosťami...

PROTOKOL Č. 2 - Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
Katastrálny operát je verejný, každý má právo do neho nahľadnúť, robiť si výpisy, odpisy, náčrty. Pri nahľadnutí alebo pri poskytovaní osobných údajov sa tieto poskytujú v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu. Nesmú sa zverejňovať: rodné číslo, údaje o cene poľnohospodárskych a lesných pozemkoch. Vlastníkom nehnuteľností sa poskytne na ich žiadosť ich rodné číslo a údaje o cene...

PROTOKOL Č. 3 - Pozemková kniha
V pozemkovej knihe má každé teleso (parcela a pod.) svoju vložku so základnými údajmi o pozemku. Každá vložka má svoje číslo a tvoria je listy označené ako listy A, B a C...

PROTOKOL Č. 4 - Identifikácia parciel
IP je dokladom, pokiaľ ešte vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva. Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 162/1995 Zb. katastrálneho zákona sa identifikáciou parciel rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra...
Kľúčové slová:

protokoly

kataster nehnuteľností

Hodnotenie (0x):