Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Predložená bakalárska práca je zameraná predovšetkým na zhodnotenie krajinného potenciálu územia Ďumbierskych Tatier, ako geomorfologického podcelku Nízkych Tatier. Štúdia v úvode oboznamuje s vybraným územím a priestorovo ho vymedzuje. Ďalej opisuje prvotnú krajinnú štruktúru pomocou čiastkových fyzickogeografických sfér. Okrajovo sa zaoberá aj vplyvom človeka na krajinu v minulosti a v súčasnosti. Krajinný potenciál je v záverečnej časti zhodnotený na základe analýz jednotlivých čiastkových potenciálov.

Úvodná kapitola je venovaná detailnému vymedzeniu územia Ďumbierskych Tatier v rámci Slovenska. Druhá kapitola je venovaná prvotnej krajinnej štruktúre a základným fyzicko-geografickým charakteristikám záujmového územia. Prvotná krajinná štruktúra je opísaná pomocou jednotlivých čiastkových fyzicko geografických sfér. Humánno-geografickú sféru reprezentuje tretia kapitola, kde sú zhrnuté tie najvýraznejšie antropogénne vplyvy na krajinu Ďumbierskych Tatier.Ťažiskom práce a hlavným cieľom je štvrtá kapitola, ktorá je zameraná na zhodnotenie krajinného potenciálu, resp. jeho jednotlivých čiastkových potenciálov.
Hodnotenie (0x):