Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Témou mojej diplomovej práce je "Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy". Ako stredisko odbornej výchovy som si vybral odborné dielne Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Prievidzi. Dielne sú sústredené vedľa objektu spoločnosti Banské Stavby, a.s. (v súčasnosti už Skanska BS, a.s.). V minulosti práve tieto dielne boli súčasťou Banských stavieb a SOU produkovalo odborníkov so stredoškolským odborným vzdelaním a úplným stredoškolským vzdelaním práve pre túto spoločnosť, ktorá bola garantom štúdia a využívala tieto nové pracovné zdroje v rôznych odbornostiach ako mechanici, opravári strojov, prístrojov a zariadení, elektrikári (slaboprúd a silnoprúd), obrábači kovov a iné. Už samotné názvy odborov hovoria o tom, s akými strojmi a mechanizmami prichádzajú študenti do styku.
Tieto zariadenia patria k vysoko nebezpečným zariadeniam, nehovoriac o vyhradených zariadeniach, akými sú elektrina a pod. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vychádza predovšetkým zo stanovenia možných rizík pri jednotlivých pracovných profesiách a činnostiach a následne z navrhnutia primeraných opatrení, aby sa stanovené a zistené riziká minimalizovali resp. odstránili.
Hodnotenie (0x):