Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod
Hlavným cieľom tejto práce je analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka.

V súčasnej rýchlo sa vyvíjajúcej dobe sa kladie stále väčší dôraz na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Ich ochrana sa aplikuje prostredníctvom rôznych právnych predpisov, ku ktorým patria aj právne predpisy zamerané na ochranu pred hlukom.

Dôležitými právnymi aktmi v tomto smere sú aj nariadenia vlády, ktoré pojednávajú o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s hlukom. Ustanovujú požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s hlukom, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Vzťahujú sa aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. Požiadavky ustanovené týmito nariadeniami vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

Človek je čoraz väčšmi vystavený meniacej sa zvukovej kulise vo všetkých svojich prostrediach (na pracovisku, doma, na ulici, ale aj vo voľnej prírode). Každoročne sa zvyšuje hladina hluku v priemere o 1 dB.
Hodnotenie (0x):