Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti sa jeho podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu pohybuje na úrovni asi 8 % a zamestnáva viac ako 8,5 % obyvateľov pracujúcich v slovenskom hospodárstve. Myslím si, že je preto podstatnou súčasťou hospodárstva našej krajiny a výraznou mierou by malo ovplyvňovať mesačnú mzdu v tomto odvetví.

V mojej práci sa chcem zamerať hlavne na vplyv stavebnej produkcie v rokoch 2008 – 2010 na veľkosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve v týchto konkrétnych rokoch. Tieto dve veličiny sú úzko prepojené.

Je však nutné zdôrazniť, že stavebný rozvoj často brzdí zložitá administratíva súvisiaca s výstavbou, komplikované a dlhé rokovania so samosprávami, nepripravenosť územia na rozvoj, nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy, posuny začatia realizácie stavieb a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V porovnaní s celou slovenskou ekonomikou rastú mzdy v odvetví stavebníctva...

1 LINEÁRNY REGRESNÝ MODEL
1.1 Stavebná produkcia a priemerná mesačná mzda
Jednorovnicový ekonomický model, ktorý som si zvolila, vyjadruje vzťah medzi jednou vysvetľovanou premennou a jednou vysvetľujúcou premennou. Vysvetľovaná premenná (y) v mojom modely je stavebná produkcia v mil. eur a vysvetľujúca premenná (x) je priemerná mesačná mzda v stavebníctve v eurách...

1.2 Použité údaje
Vyhľadala som si údaje zo Štatistického úradu SR týkajúce sa stavebnej produkcie (xi) a priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve (yi) počas 36 mesiacov (roky 2008 – 2010). Cieľom bolo teda zistiť, ako závisí priemerná mesačná mzda v stavebníctve od stavebnej produkcie...
Hodnotenie (0x):