Registrácia | Prihlásiť

Ročníková práca: Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady

V zriaďovacej pôsobnosti mesta Topoľčany sa nachádza 5 základných škôl. V školskom roku 2009 – 2010 ich navštevovalo spolu 2289 žiakov. Z tohto počtu bolo na prvom stupni teda v ročníkoch 1 až 4 evidovaných 926 žiakov a na druhom stupni teda v ročníkoch 5 až 9 bolo evidovaných 1363 žiakov. Žiaci na týchto školách dosiahli tieto výsledky:
• 1085 žiakov prospelo s vyznamenaním
• 438 žiakov prospelo veľmi dobre
• 669 žiakov prospelo
• 53 žiakov neprospelo
• 44 žiakov nebolo klasifikovaných

V seminárnej práci je rozobratá základná škola Škultétyho, ktorá vznikla v roku 1980. Škola sa riadi programom ŠKVP- „škola tretieho tisícročia“. Najskôr si charakterizujeme vybranú službu, ktorá je ponúknuť základné vzdelanie v čo najkvalitnejšej a najmodernejšej forme. Neskôr si povieme silné a slabé stránky tejto inštitúcie pri SWOT analýze. Vyberieme cieľovú skupinu pre túto službu, uskutočníme a vyhodnotíme marketingový prieskum...
Hodnotenie (0x):