Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod
V mojej práci pozornosť upriamujem na aplikáciu právnej úpravy povoľovania pobytov na území Slovenskej republiky. Ako prvú problematiku som uviedol charakteristiku povoľovania pobytov cudzincov, ďalej som sa venoval kontrole pobytov cudzincov a nakoniec systém sankcií za protiprávny pobyt cudzincov na území SR.

Slovenská republika je v súčasnosti čoraz viac nútená klásť do popredia otázku riešenia právneho postavenia cudzincov na svojom území, vzhľadom k rastúcemu problému nelegálnej medzinárodnej migrácie cudzincov, ktorý sa stáva globálnym fenoménom, ako aj legálnej migrácie cudzincov vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Samotné právne postavenie cudzincov upravuje predovšetkým cudzinecké právo...

1 Povoľovanie pobytov na území Slovenskej republiky
Povolenie na pobyt cudzincovi sa môže udeliť len vtedy, ak cudzinec o to požiada a plní určité náležitosti, ktoré sú k tomu, aby cudzincovi bolo toto povolenie udelené alebo ktoré sú potrebné k ďalšiemu konaniu alebo rozhodovaniu policajného útvaru, či tento pobyt udeliť, alebo sa cudzincovi zamietne žiadosť o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky. Proces povoľovania pobytov cudzincom na území Slovenskej republiky sa skladá z niekoľkých etáp.

1.1 Podanie žiadosti o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky 
Žiadosť môže cudzinec podať buď na zastupiteľskom úrade alebo na útvare cudzineckej polície policajného zboru. Na policajnom útvare podáva cudzinec žiadosť osobne, ak sa od neho nevyžaduje vízum, ide o cudzinca s dlhodobým pobytom alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva...
Hodnotenie (0x):