Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Slovensko malo ešte pred osamostatnením rozvinutý cestovný ruch. Vývoj cestovného ruchu na Slovensku po roku 1989 pozitívne i negatívne ovplyvňovali viaceré skutočnosti, najmä politická orientácia štátu a demokratický vývoj, orientácia na trhové hospodárstvo a právna stabilizácia. Významným stimulom bola aj privatizácia podnikov, ktorá vytvorila konkurenčné prostredie na poskytovanie služieb.
Riešenie mnohých problémov spojených s transformáciou slovenskej ekonomiky z príkazovej na trhovú mal za následok, že sa cestovný ruch nedostal do pozornosti ústredných orgánov štátnej správy a nevenovala sa mu pozornosť ani v stratégii rozvoja hospodárstva. Môžeme povedať, že národný cestovný ruch stagnuje aj vplyvom nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva a aktívny zahraničný cestovný ruch poklesol najmä v dôsledku slabej propagácie Slovenska v zahraničí a rozporu medzi cenou a kvalitou poskytovaných služieb (tabuľka 1: Všeobecné štatistické údaje o CR SR za rok 2003/2004). Výkonnosť odvetvia cestovného ruchu nie je vysoká a v súčasnosti klesá. Cestovný ruch patrí v hospodárstve Slovenska k odvetviam s minimálnym zasahovaním štátu. Je žiaduce, aby sa na podporu rozvoja cestovného ruchu využili najmä legislatívne a ekonomické nástroje, ako aj možnosti jeho podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Hodnotenie (0x):