Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Transmisný mechanizmus menovej politiky Dopyt po peniazoch na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Súčasťou transmisného mechanizmu menovej politiky sú okrem iného aj kanály, ktorými národné banky vplývajú na objem peňazí v ekonomike. Peňažná masa následne prostredníctvom ďalších kanálov ovplyvňuje dôležité makroekonomické ukazovatele. Alternatívny pohľad hovorí, že menové agregáty a subagregáty sú dôležitým informačným zdrojom informácií o peňažnom správaní ekonomických subjektov a ich reakciách na vonkajšie menové i nemenové impulzy. Správne identifikovanie vzájomných vzťahov medzi peňažnými a reálnymi procesmi v ekonomike je kľúčové pre národnú banku každej ekonomiky.

Táto práca sa venuje dopytu po peniazoch a jej ambíciou je sformulovať tvar dopytovej funkcie rôznych druhov peňazí na Slovensku analyzovaním doterajšieho vývoja v rokoch 1995 - 20041. Budeme sa venovať vysoko likvidnej zložke peňazí, ktorú predstavuje peňažný agregát M1 (tzv. peniaze v užšom zmysle slova) a tiež menej likvidným zložkám peňazí v ekonomike, tzv. kvázipeniazom. Súčtom týchto dvoch peňazí sú tzv. peniaze v širšom zmysle slova, menový agregát M2. Ten sa pokúsime analyzovať na záver na základe zistení z analýzy jeho zložiek. Takýto prístup je pomerne špecifický, pretože vo väčšine štúdií týkajúcich sa tejto problematike sa analyzuje priamo menový agregát M2. To ale môže, v prípade tranzitívnych ekonomík, medzi ktoré patrí aj Slovensko, prinášať problémy. Táto skutočnosť sa prejaví aj v našej štúdii.

Práca je rozdelená do piatich kapitol. V úvodnej kapitole sa stručne zoznámime s transmisným mechanizmom menovej politiky. Súčasťou tejto kapitoly bude tiež oboznámenie sa so špecifikami transmisného mechanizmu na Slovensku. Druhá kapitola sa venuje rôznym teoretickým prístupom k formulácii dopytovej funkcie a tiež veličinám, ktoré je potrebné zohľadniť pri modelovaní dopytu po peniazoch v malej otvorenej ekonomike. V tretej kapitole sa oboznámime s ekonometrickými metódami, ktoré sú pri analyzovaní dopytu po peniazoch v tejto práci používané. Štvrtá kapitola popisuje použité časové rady a posledná kapitola sa venuje samotnej empirickej štúdii a analýze dosiahnutých výsledkov.
Hodnotenie (0x):