Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Politológia - význam štúdia politológie pre komplexnejšie chápania problémov verejnej správy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pojem „politika“

Politika je proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. V užšom slova zmysle sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci. Prostriedkom politiky je politická moc, ktorú je možné získať buď demokratickými prostriedkami alebo násilím.

Pojem „politológia“

Podľa P. Kulašika chápeme politológiu ako jednu zo spoločensko-vedných disciplín, ktorá sa zaoberá teóriou politiky, metodológiou a výskumnými metódami v oblasti politiky, politickým systémom spoločnosti, mechanizmom jeho fungovania, dejinami a aktuálnymi politickými teóriami, teoretickými základmi medzinárodných vzťahov a jednotlivými politikami (napr. hospodárska, sociálna, ekologická,...)

Mechanizmus pohybu politiky


Politika ako špecifický sociálny pohyb. Hybnou silou politického pohybu sú politické záujmy, ktoré sa presadzujú cestou politickej činnosti, presnejšie politickej moci. Stret politických záujmov môže vyústiť do politického konfliktu. Teda ak v spoločnosti dochádza k ostrým stretom veľkých sociálnych skupín (či ich organizácií), ktoré nechcú, nevedia alebo nemôžu odvrátiť, zmierniť či vyriešiť tieto strety, konflikty (napríklad cestou kompromisov, konsenzu atď.), dochádza k politickej kríze, ktorá môže viesť k politickej a sociálnej revolúcii. Základným vnútorným determinantom politiky, politickej činnosti, zdrojom jej pohybu sú potreby a záujmy. Preto sa politika veľmi často definuje ako koncentrovaný výraz záujmov más, špecifická forma a spôsob ich realizácie.  
Hodnotenie (0x):