Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vypracované otázky ku skúške z predmetu Základy udržateľného poľnohospodárstva (ZUP).

1. Základné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov.
ZÁKLADNÉ DIMENZIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Environmentálna (ekologická) dimenzia - sa sústreďuje na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi. Základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine s potrebou rešpektovania limitov únosnosti ekosystémov.
Ekonomická dimenzia - súvisí so zachovaním efektívnosti výroby a dostupnosti spotreby. Hoci hlavným cieľom ekonomiky je dosahovanie zisky aj náklady musia zohľadňovať aj environmentálne ukazovatele napr. kvantifikácia nákladov spojených s využívaním prírodných zdrojov. Sociálna dimenzia - má zabezpečiť dôstojný život pre každého človeka. Rozvoj nemá viesť k psychickému a sociálnemu stresu populácie, narúšať vzťahy v spoločnosti, tradície a etické hodnoty. Úžitok z využívania zdrojov má byť rozdelený rovnomerne medzi všetky spoločenstvá.
Kultúrna dimenzia - je nutným dôsledkom koncepcie TUR ako procesu, ktorého súčasťou je dôraz na kvalitatívny rozvoj, na duchovné obohatenie človeka. Jej cieľom je ochrana a kultivácia hodnôt, zachovanie kultúrnych osobitostí tradičných kultúr. S touto dimenziou súvisí aj environmentálna etika...

2. Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED), Brundtlandovej správa o ŽP – Naša spoločná budúcnosť. Súčasný stav a možnosti riešenia.
Dokument- Naša spoločná budúcnosť opisuje:
• Neudržateľný vývoj sveta
• Exponenciálny rast populácie
• Vyčerpávanie zdrojov
• Vymieranie druhov

Po viac ako 20. Rokoch od publikovania dokumentu:
• Najväčším ohrozením ktorému dnes planéta Zem čelí je preľudnenosť
• Máme málo pôdy, kt. by sa dala využiť na produkciu potravy
• Naše odpady rýchlo znečisťujú prostredie
• Aj napriek výraznému technolog. Pokroku sme blízko k únosnej kapacite Zeme
...
Hodnotenie (0x):