Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Základ ľudských práv - rešpektovanie ľudského života a ľudskej dôstojnosti - môžeme nájsť vo väčšine svetových veľkých náboženstiev a filozofií. Ľudské práva získava každý človek narodením, nemusia sa kúpiť, nadobúdať či zdediť. Nazývajú sa neodcudziteľníé, pretože nikto nemá právo odňať ich žiadnemu človeku zo žiadneho dôvodu. Sú teda vlastné každej ľudskej bytosti, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické či iné názory, národný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.
Ľudské práva sú v priamo úmernom vzťahu k stupňu rozvoja demokracie spoločnosti, v ktorej človek žije, t.j. čím je demokracia stabilnejšia a rozvinutejšia, tým sú ľudské práva hlbšie zakotvené v jej štruktúrach a tvoria základné piliere, na ktorých sa demokracia buduje.
Ako sa hovorí v preambule zmluvy o Európskej únii, ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú. Pre ochranu ľudských práv je rozhodujúca existencia právneho štátu a uplatňovanie princípov demokracie. Tieto sú spravidla zakotvené v ústavných normách, ktoré by mali garantovať ochranu ľudských práv a slobôd.
Ľudské práva sú dôležité vo vzťahu medzi jednotlivcom a štátom. Kontrolujú a regulujú výkon štátnej moci nad jednotlivcami, poskytujú im slobody vo vzťahu k štátu a vyžadujú, aby štát zabezpečil základné ľudské potreby v rámci svojej právomoci.
Hodnotenie (0x):