Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vypracované otázky z predmetu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

1. Význam BOZP (základné pojmy, význam, riadenie, politika BOZP)
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov prac. procesu a prac. prostredia na zdravie zc.
OCHRANA PRÁCE = systém opatrení na vytváranie pracovných podmienok zaisťujúcich BOZP zc.
Pracovné podmienky: faktory pôsobiace na zdravie a prac. výkonnosť človeka v prac. procese

ZDRAVIE = stav úplnej duševnej, telesnej a sociálnej pohody
Význam:
Bezpečnosť organizácie firmy: bezpečnosť organizácie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia
cieľ firemnej stratégie, prevencia, nie je možné delegovať, BOZP je prvoradé, stanoviť priority BOZP pre všetky obl. Firmy, podmienky pre bezpečnosť tretích osôb, zabrániť vzniku materiálnych škôd, povinnosť spolupracovníkov dodržiavať všetky opatrenia BOZP, stále zlepšovať BOZP...

2. Legislatíva BOZP o ochrane zdravia ľudí ( všeob. rozdelenie, obsah najvýznam. zákonov, nariadení a vyhlášok).
Všeobecné rozdelenie
Základné zákony platia pre všetkých bez rozdielu zverejnené v zbierke zákonov : zákony nariadenia, vyhlášky, oznamy
Ostatné zákony vychádzajú zo základných zákonov konkretizujú ich pre podmienky danej organizácie
1. Ústava SR (hosp., sociálne a kultúrne práva, listina ľuds práv a slobôd, dohovory medzin ochrane práce, smernice EU, biela kniha EU (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky minister, STN)
2. z. č. - 125 / 2006 z. z. o inšpekcii práce
3. zákonník 311 / 2001: pracovný pomer, ochrana práce, podnik sociálna politika, náhrada škody
4. z. č. 124/ 2006 z. z. o BOZP: práva a povinosti zc. a z., bezp.-techn. služba, závodná zdrav. služba
5. z. č. 444 / 2001 označenia a symboly pri práci
500 /2006 evidencia a registrácia PÚ
395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania OOPP
718 / 2002 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti TZ
...
Hodnotenie (0x):