Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky z Anorganickej chémie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Rýchlosť chemických reakcií, vplyv koncentrácie a teploty na reakčnú rýchlosť
Rýchlosť a mechanizmus chem. reakcií skúma chemická (reakčná) kinetika.
- dopĺňa termodynamický prístup k chem. reakciám o čas (t)
- skúma závislosť rýchlosti chem. reakcie od podmienok (teplota, tlak, koncentrácia reaktantov, prítomnosť katalyzátorov, elektromagnet. žiarenia,...)
Rýchlosť chemicej reakcie >> Rýchlosť zmeny koncentrácie i-tej látky v(i) je veličina vyjadrujúca časovú zmenu koncentrácie reaktantu al. produktu homogénnej chem. reakcie v plynnom al. kvapalnom skupenstve >> reakčná rýchlosť.
...

2. Kinetika zložitejších reakcií. Reťazové reakcie. Fotochemické reakcie
Zložitejšie reakcie sú: reakcie následné, reťazové, fotochemické,…
Reťazové reakcie sa rozvíjajú prostredníctvom tzv. radikálov (voľné atómy, atómové skupiny a excitované molekuly). V reťazových reakciách rozlišujeme 3 štádiá:
1. Iniciácia – vznik radikálov. Cl2 + h 2Cl* (iniciačná r.)
2. Prolongácia – reakcie radikálov s časticami, predĺženie reťazca. Cl* + H2 HCl + H* (prolongačná r.)
3. Terminácia – zánik reaktívnych radikálov, ukončenie rastu reťazca. H* + H* H2 (terminačná r.)
R.R. nerozvetvené – pri interakcii molekuly s radikálom vzniká opäť iba 1 radikál
R.R. rozvetvené – v priebehu cyklu vzniká viac radikálov, ako ich súčasne zaniká; rýchly priebeh, nastáva explózia (silne exotermické reakcie) Cyklus – dvojica čiastkových prolongačných reakcií, ktorými sa regeneruje pôvodný radikál Cl*
Reťazové reakcie sú: spaľovanie uhľovodíkov a uhlia, pomalá oxidácia uhľovodíka, krakovanie ropných frakcií, fotoiniciačná radikálová polymerizácia uhľovodíkov,...
Hodnotenie (0x):