Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Filozofické a sociálne východiská edukácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Poznámky - skriptá z predmetu Filozofické a sociálne východiská v edukácii na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

SPOLOČNOSŤ A VÝCHOVA
SPOLOČENSKÉ VÝCHODISKÁ VÝCHOVY
Spoločnosť
- v najširšom zmysle slova je označením pre každý súbor jedincov, v kt. existujú stabilné vzťahy a vzájomné služby - v užšom zmysle slova – najmä v sociológii – označenie pre súbor ľudských bytostí, ktorých vzťahy sú riadené inštitúciami, zaistené sankciami a každý člen spoločnosti pociťuje alebo mu dávajú pociťovať váhu kolektívneho momentu.

Vzťah medzi spoločnosťou a výchovou
medzi spoločnosťou a výchovou je vzťah spätnej väzby tzn. rozvoj s ovplyvňujúcim charakterom výchovy, tiež úroveň výchovy a vzdelávania ovplyvňuje vývoj spoločnosti, výchova zabezpečuje generačný transfer zovšeobecnenej ľudskej skúsenosti a kontinuitu spoločenského vývoja

Výchova
- riadené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a komplexné pôsobenie na človeka plniť isté životné ideály, osvojiť si isté hodnoty.
- je činnosť spoločenská, predstavuje dôležitú spoločenskú funkciu, ktorá v spoločnosti vznikla, spoločnosti slúži a spoločnosťou je určovaná.
- je činnosť spoločnosťou determinovaná no zároveň aj vývoj spoločnosti determinujúca.
...
Hodnotenie (0x):