Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Ľudstvo prostredníctvom svojich zručností, schopností a rozumu premieňa svet okolo seba. Človek ako tvor sociálny rozhoduje o využívaní zdrojov aby uspokojil svoje potreby a potreby spoločnosti, pristupuje k súčasným problémom rozvoja ekonomiky na základe získaných vedomostí a nadobudnutých zručností, skúseností a spôsobilostí. Sociálna práca je multidisciplinárna vedná disciplína, ktorá zasahuje všetky sféry (hospodársku, politickú, kultúrno- duchovnú, a sociálnu). Úzko súvisí s manažmentom, pretože sociálna oblasť a jej súčasť- sociálna práca si manažovanie vyžaduje. Sociálnu prácu v praktickej podobe realizujú sociálny pracovníci- odborníci či už ako manažéri v sociálnej oblasti, ktorí musia riešiť sociálne problémy a situácie, alebo ako pracovníci v konkrétnej práci s jednotlivcom skupinou či komunitou.

Seminárna práca je orientovaná na získanie vedomostí o manažérovi ako osobnosti, jeho komunikáciu s pracovníkmi, jeho činnosti ktoré vykonáva v sociálnej sfére. Takisto poukazujeme na to, že manažérom sa môže stať aj sociálny pracovník. Nakoľko existuje množstvo publikácií o manažmente alebo riadené ľudských zdrojov, my sme sa snažili vybrať tie zdroje, ktoré sa priamo dotýkajú nášho zamerania a teda sociálnej práce alebo sociálnej sfére vôbec. Najčastejšie sú tieto publikácie zo škôl, ktoré majú vo svojom školskom programe zhrnutú sociálnu prácu alebo inú pomáhajúci profesiu.
Hodnotenie (0x):