Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Zhoršenie kvality ovzdušia v prostredí budov závisí už od samotného projektovania, prevádzky a údržby budovy, technicko-materiálneho zariadenia budovy a nevhodným spôsobom úspory energie. Problémy s kvalitou vnútorného ovzdušia môžeme nájsť vo väčšine domácností, škôl, nemocníc, komerčných a verejných budov. Nakoľko človek strávi tretinu svojho života v pracovnom prostredí, je podstatné, aby sa v ňom cítil dostatočne príjemne a bezpečne, bez možnosti obáv o svoje zdravie. Parametre pracovného prostredia spolu s vykonávanou činnosťou ovplyvňujú jeho zdravie po fyzickej a psychickej stránke. Pôsobenie nepriaznivých mikroklimatických podmienok na pracovisku môže viesť k vzniku zdravotných problémov, poklesu výkonnosti a produktivity práce, k zvýšeniu počtu úrazov a zranení. Vážnejšie zdravotné problémy často vyústia do práceneschopnosti zamestnanca, prípadne až jeho hospitalizácie. Myslím si, že je to relevantný dôvod, prečo som si túto tému zvolil.

Rozhodujúcu úlohu pri riešení otázok ochrany zdravia zamestnancov je v kompetencii národnej vlády. Optimálny stav mikroklimatických podmienok v pracovnom prostredí z hľadiska teploty, vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu vytvára tzv. tepelnú pohodu. Stanovením limitných hodnôt mikroklimatických podmienok na pracovisku a ich dodržiavaním sa predchádza ohrozovaniu zdravia zamestnancov. Fyzikálne faktory pracovného prostredia musíme merať vhodnými metódami a meracími zariadeniami, ktoré sú zadefinované v príslušné normách a zákonov. Následne namerané hodnoty porovnáme s požiadavkami zakotvenými v legislatíve Slovenskej republiky. V súčasnosti je preferovaná práve takáto forma hodnotenie pracovného prostredia, avšak nezohľadňuje recipročné pôsobenie parametrov pracovného procesu. Z toho dôvodu vznikla vedecká disciplína, nazvaná ergonómia. Predmetom jej skúmania je priniesť systémový pohľad na vzťahy vytvárané medzi človekom a pracovným prostredím, vrátane pracovných pomôcok. Ak namerané hodnoty určitého faktora prekročujú hodnoty normované, je dôležité zabezpečiť elimináciu daného faktora, aplikáciou rôznych opatrení.

Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s platnou legislatívou v oblasti ochrany zdravia zamestnancov, definovať pojem mikroklíma v pracovnom prostredí, predovšetkým jej najväčšej zložky, ktorou je tepelno-vlhkostná mikroklímy, odôvodniť príčiny jej vzniku a nepriaznivých účinkov na ľudský organizmus, výberom vhodnej metódy hodnotenia vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia. Účelom práce bolo určiť podmienky a spôsoby, za akých má prebiehať úradné meranie fyzikálnych faktorov. Vychádzali sme pritom z odporúčaní uvedenými v technických normách.
Hodnotenie (0x):