Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Slovenská republika prešla v období rokov 1989 - 2006 viacerými zásadnými spoločenskými a politickými zmenami. V prvom rade išlo o zmenu politického charakteru štátu - prechod z totality k demokracii - a o výrazné posilnenie individuálnych práv a slobôd jednotlivca. Nasledovali ekonomické reformy spočívajúce v odstraňovaní bariér brániacich rozvoju trhovej ekonomiky založenej na súkromnom vlastníctve. Ďalšou oblasťou zmien bola organizácia štátu, najmä nová štruktúra a fungovanie verejnej správy a zabezpečovanie verejných služieb. Kľúčovým nástrojom zmien v organizácii štátu a verejnej správy sa stala decentralizácia, a to vo všetkých jej úrovniach - v politickej decentralizácii, v decentralizácií kompetencií a v decentralizácii financií.
„Od roku 1998 postupne prišlo k zmene územnosprávneho členenia Slovenska a k vytvoreniu druhej úrovne samosprávy (vyššie územné celky), k presunu viac ako 400 kompetencií obciam a vyšším územným celkom, k zmene financovania a kontroly samospráv, k posilneniu autonómnosti rozhodovania samospráv voči centrálnej vláde a tiež aj k posilneniu kontrolných mechanizmov vo verejnej správe. Realizáciou týchto zmien sa umožnila vyššia miera participácie občana na správe vecí verejných, naplnenie princípu subsidiarity, posilnenie postavenia a zodpovednosti územnej samosprávy pri zabezpečovaní verejných služieb, ale aj pri rozvoji obcí, miest a vyšších územných celkov.“
Cieľom práce je vykonať analýzu prechodu kompetencií zo štátnej správy na všetky úrovne samosprávy (decentralizácia kompetencií, finančná decentralizácia) a analyzovať navrhované reformy samosprávy a porovnať ich s krajinami Európskej únie.
V prvej kapitole sa zaoberáme históriou verejnej správy, jej vznikom, od jej najstarších foriem až do roku 1989.
V druhej kapitole popisujeme decentralizáciu kompetencií, jej stratégiu, koncepciu a projekt.
Hodnotenie (0x):