Registrácia | Prihlásiť

Maturitné otázky: Maturitné otázky - Slovenský jazyk (teória literatury)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované všetky maturitné otázky zo Slovenského jazyka - časť teória literatúry.

1. LITERÁRNA VEDA
-je spoločenskovedná disciplína, ktorá skúma literárne diela, tvorbu spisovateľov, literárnohistorický vývin, jednotlivé javy literárneho života, spoločenský príjem literatúry. Jej hlavnými súčasťami sú literárna história, teória literatúry a literárna kritika.
Literárna veda úzko súvisí s estetikou a jazykovedou. Vyvinula sa filológie (náuka o jazyku a literatúre národa alebo skupiny národov).

Teória literatúry je jednou z troch základných súčastí literárnej vedy. jej hlavným predmetom je teória literárneho diela, ktorá sa zaoberá podstatou, funkciou a spôsobom jestvovania literárneho diela ako jazykového umeleckého výtvoru.
Literárna história je výskum literatúry v jej dejinnom vývoji. Hodnotí rôzne tendencie smerovania v literárnej tvorbe v istých obdobiach a vymedzuje prínos jednotlivých spisovateľov a diel. Literárna kritika a jej vzťah k teórii literatúry- zmyslom literárnej kritiky je na základe určitých kritérií posúdiť a zhodnotiť literárne dielo. Predmetom literárnej kritiky je súčasná literatúra. Vytyčuje ďalšie cesty rozvoja literatúry a vykonáva aj funkciu sprostredkovateľa medzi autorom a čitateľom. K základným literárnokritickým žánrom patrí recenzia (kritický posudok lit. alebo vedeckého diela po jeho vydaní).
...

2. LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE- Epika
ZNAKY: verš, próza, dejovosť,monológ+dialóg, hovorovosť
-epika (gréc. epikos – dejový, vyrozprávaný,od epos- slovo,rozprávanie) je najrozšírenejší literárny druh
-prevláda v nej rozprávanie ako makrokompozičný postup a má veršovanú alebo prozaickú podobu
-zakladá sa na deji, na rozprávaní príheu,udalostí
-charakteristickým znakom je časová následnosť a postupnosť
-dej sa rozvíja predovšetkým v monologickej forme, preto sa za najzákladnejšiu epickú kateg=oriu pokladá rozprávač, rozprávač je textovým subjektom, zastupujúcim autora, ktorý vyrozpráva dej z istého zorného uhla
-dej sa uskutočňuje na podklade istých konfliktov medzi postavami
-z vývinového hľadiska má dve podoby: 1.prvotnú (základnú)=realizovanú ústnou formou, Epos o Gilgamešovi, Homérové eposy Ilias a Odysea sa dlho šírili ústným podaním až neskoršie dostali literárnu podobu, 2.druhotnú (odvodenú)= realizovanú ako literárny tex,ktorý vzniká v písanej forme, autor ho vytvára z vlastnej fantázie alebo na základe skutočnej udalosti.Takýmto dielom je napr Aeneis,v ktorom Vergíliu opisuje založenie Ríma...
Hodnotenie (0x):