Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Rozpočtová (fiškálna) politika
I. Základné definície
Vymedzenie pojmov
Normatívny prístup k fiškálnej politike:
1. Fiškálna politika je využitie verejných financií, najmä ŠR s prioritným cieľom makroekonomickej stabilizácie
2. Rozpočtová politika – naplnenie alokačnej, distribučnej resp. redistribučnej funkcie verejných financií
Pozitívna ekonomika chápe oba pojmy ako synonymá
Rozpočtová politika
Je súhrn cieľov, nástrojov a opatrení na ich dosiahnutie, ktoré štát presadzuje vo finančných vzťahoch prostredníctvom štátneho rozpočtu v národnom hospodárstve
Kľúčový nástroj vlády pri regulovaní finančných otázok
Vplýva na budúci ekonomický a sociálny rast

II. Ciele
Ciele rozpočtovej politiky
Vychádzajú z cieľov HOP
Nenávratným spôsobom rozdeľujú a znovurozdeľujú ND a zabezpečujú hladký a efektívny priebeh rozšírenej reprodukcie
1. Inflácia
2. Vonkajšie ekonomické vzťahy
3. Nezamestnanosť

III. Nástroje rozpočtovej politiky
Zabudované stabilizátory
každoročné vládne výdavky, progresívna daň z príjmov, podpora v nezamestnanosti, subvencie k poľnohospodárskym produktom, štátny výkup poľnohospodárskych produktov, dotácie k bytovému hospodárstvu, transferové platby
Cielené (diskrétne) opatrenia zmeny v daňových sadzbách, zmeny v objeme jednotlivých položiek rozpočtových výdavkov, zmeny v štruktúre vládnych výdavkov, verejné práce a iné výdavkové programy, verejné projekty zamestnanosti
Sústava verejných rozpočtov
...
Hodnotenie (0x):