Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov.
Preventívne pracovné lekárstvo ako interdisciplinárny odbor stavia na poznatkoch hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, sociálnych i technických odborov. V odbore sa spájajú hygienické, klinické, fyziologické a psychologické prístupy k hodnoteniu vzťahu medzi zdravím, chorobou a pracovnými podmienkami. Pracovné podmienky sa charakterizujú stavom pracovného prostredia a spôsobom výkonu práce, pričom sa posudzujú aj pracovné technológie a organizácia práce. V centre starostlivosti je človek pri práci a prispôsobovanie práce človeku.
Cieľom odboru je usmerňovať celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia z práce berúc do úvahy aj mimopracovné vplyvy a životný štýl a pozitívne ovplyvňovať starostlivosť o ochranu a podporu zdravia pracovníkov.
Dosiahnutie týchto cieľov sa realizuje odborným usmerňovaním na základe získaných objektívnych údajov a informácii o pracovných podmienkach a o zdraví pracujúcej populácie, pomocou odborného poradenstva, výchovou ku zdraviu a výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.
Hodnotenie (0x):