Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Hospodárska politika - otázky na skúšku, kompletne vypracované

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Čo rozumiete pod vonkajšími systémovými vzťahmi hospodárstva? Aké ich základné druhy poznáte? Charakterizujte niektoré z nich, prípadne ich vyjadrite aj modelovo. Koľko obyvateľov má SR?
Oblasť – hospodárstvo sa nedá vymedziť ako svojbytný samostatný systém oddelený od ostatných prejavov človeka. Hospodárstvo je prítomné vo všetkom ľudskom jestvovaní. Hospodárstvo nie je objektovým, ale javovým objektom, teda je vymedziteľné len poznatkovo.
Čiže hospodárstvo je všade prítomné.
Ľudský fond – biologická a intelektová prispôsobivosť človeka k životu. Peňažný, dátový, hlasový fond, teda vybavenosť k životu...

2. Slovo ekonomika a slovo hospodárstvo predstavujú len jeden či dva pojmy? Utvorte takú všeobecnú definíciu hospodárstva, ktorá bude vyhovovať všetkým historickým formám hospodárenia ľudí a ich úrovniam rozvinutosti. Ktoré sú ťažiskové pojmy takejto definície? Rádovo v akých jednotkách sa vyjadruje veľkosť ročného HDP hospodárstva SR?

Východiskové vymedzenie hospodárstva
- Hospodárstvo treba chápať ako oblasť individuálneho alebo spoločenského jestvovania ľudí
- Hospodárstvo má pôvod v zmenách životného fondu ľudí (jeho zmeny), ktoré pociťujú ako potreby
- Potreba je prejav nežiaducej zmeny životného fondu človeka
- Obsahom hospodárenia je poskytovanie si služieb človekom sebe samému alebo vzájomných služieb medzi ľuďmi.
- Poslaním poskytovania vzájomných služieb je zachovať alebo rozvinúť svoj vnútorný životný fond ako aj vytvárať vonkajšie fondy, ktoré slúžia na udržiavanie vnútorného fondu
Pod pojmom oblasť rozumieme to, že hospodárstvo je prítomné vo všetkom ľudskom jestvovaní a je od neho neoddeliteľné (hospodársky systém nie je objektový systém, ale javový systém – vymedziteľné len poznatkami)
Životný fond – biologická a intelektová uspôsobenosť človeka k životu. Každá skutočnosť je fondovo vymedziteľná (= vybavenosť k životu). Fond sa vplyvom prírodných zákonov mení.
Veľkosť HDP sa vyjadruje v milionoch eur.
...
Hodnotenie (0x):