Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Povinnosť FO pri začatí podnikania
Podnikanie podľa obchodného zákonníka: súčasná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom je FO, ktorá má oprávnenie, rozhodnutie, iné osvedčenie na vykonávanie sústavnej podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti resp. prenájmu za účelom dosahovania zisku. 
Podnikateľ podľa Zákona o dani z príjmu: sú FO, ktoré dosahujú príjmy z rôznych podnikateľských aktivít a sú povinné ich zdaňovať podľa tohto zákona. Ide o osoby:
- Majú oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa živnostenského zákona,
- Majú oprávnenie na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov (napr. advokáti, audítori)
- Vykonávajú umeleckú činnosť alebo inú tvorivú na základe zákona o autorskom práve
- Športovcov, ktorí šport vykonávajú zárobkovo ako povolanie
- Osoby vykonávajúce nezávislé povolanie alebo činnosť, (napr. súdni znalci, tlmočníci)
...

2. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika
Účtovníctvo predstavuje uzavretý, vnútorne usporiadaný systém informácií v peňažnom vyjadrení o podnikateľskej činnosti a o výsledku tejto činnosti.
Základný cieľ účtovníctva je poskytnúť info o:
- Majetkovej situácii podnikateľa (ako je majetok ocenený, v akom majetku má viazané fin. prostriedky)
- Zdrojoch, z ktorých bol majetok obstaraný (o výške vlastných a cudzích zdrojoch a štruktúre)
- Finančnej situácii a ziskovosti podnikateľa (či je schopný včas hradiť svoje dlhy)
Podnikateľ na základe týchto info môže prijať rozhodnutia:
- Bežného charakteru, ako nákup materiálu, dopravných a dodacích podmienkach.
- S dlhodobým dosahom, ako je investovanie do novej podnikateľskej aktivity.
...
Hodnotenie (1x):