Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Postihnutie zmyslových orgánov a motoriky je vážnym handicapom, ktorý jedinca znevýhodňuje po stránke fyzickej, ale aj psychickej. Narúša a mení najmä kognitívne funkcie, orientáciu a mobilitu v životnom prostredí ale aj emocionálne-sociálny vývin osobnosti. Ohrozuje teda zdravý psychický vývin jedinca. Je dôležité zaoberať sa týmito problémami, pretože rovnako ako každý človek, aj ľudia s postihnutím túžia po prijatí do spoločnosti a taktiež po dosiahnutí plnohodnotného života. Pochopením toho, ako vnímajú svet ľudia s rôznym postihnutím nám umožňuje pomôcť im s jednoduchším prekonávaním ich handicapu, k účinnejšej integrácii do spoločnosti a s vytvorením príležitostí na osobnostný rozvoj.
V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým sa vysoká inteligencia a prijemný zovňajšok - popri vždy cenenom zdraví - preferujú ako spoločenský významné hodnoty. Postihnuté deti, žiaľ, mnohokrát tieto kritéria nespĺňajú. Sú touto skutočnosťou často stigmatizované a následne izolované, pričom stigma a izolácia sa dotýkajú celej rodiny. Čím viac sa dieťa odlišuje od spoločensky uznávaných noriem, tým väčšia je diskreditácia rodiny nielen z pohľadu spoločenského okolia, ale nezriedka aj v očiach samotných jej príslušníkov. Postihnutie dieťaťa prináša rodine fyzický, ekonomický, sociálny, ale predovšetkým psychický (emocionálny) stres.
Hodnotenie (0x):