Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky ku skúške z Operačnej analýzy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Význam metód operačného výskumu v rozhodovaní - metódy rozhodovania z aspektu využívania exaktných nástrojov delíme na: - subjektívne, - objektívne. Medzi subjektívne metódy rozhodovania patrí praktická skúsenosť, profesionálny cit, intuícia a pod. Je samozrejmé, že subjektívne hľadiská sú nepostrádateľným nástrojom poznania a rozhodovania, avšak v zložitých situáciách ekonomickej reality sa s nimi nevystačí. V takýchto situáciách je nevyhnutné siahať po objektívnych metódach rozhodovania, ktoré sa opierajú o využívanie rozličných exaktných nástrojov, medzi ktoré sa zaradujú I metódy operačného výskumu. Dnes metódy operačného výskumu tvoria veľmi rozsiahly vedný odbor, zahrňujúci celý rad relatívne samostatných disciplín, ktorých okruh však nie je uzavretý, pretože potreba riešiť stále nové ekonomické problémy vyžaduje vznik nových metód ako I disciplín. 

2. Klasifikácia disciplín operačného výskumu a ich charakteristika
1. Matematické programovanie – predstavuje súbor tzv. optimalizačných metód umožňujúcich vybrať z množiny tzv. prípustných riešení také riešenie, ktoré sa javí vzhľadom na vopred určené kritérium najlepšie, čiže optimálne. 
2. Štruktúrna analýza – je bilančná metóda, ktorá slúži k analýze kvantitatívnych vzťahov medzi odvetviami určitého výrobno – ekonomického systému. Vyjadruje podmienky existencie rovnovážneho stavu medzi vstupmi do systému a výstupmi z modelovaného systému.
3. Aplikácie teórie grafov – predstavujú graficko – analytické metódy umožňujúce riešiť problémy časového plánovania v systémoch s pevne zadaným postupom operácií, problémy optimalizujúce toky v sieťach, problémy hľadania najkratšej a najdlhšej cesty v sieti a podobne.
4. Teória zásob – sa zaoberá štúdiom veľkosti zásob a spôsobom ich doplňovania. V teórii zásob existuje celý rad postupov umožňujúcich riešiť problémy, ktoré sú spojené so zásobami v rozmanitých situáciách, za ktorých nastáva vytváranie zásob.
5. Teória hromadnej obsluhy – sa zaoberá štúdiom systémov, v ktorých určité živé alebo neživé objekty vyžadujú určitý druh obsluhy, ktoré ich poskytujú iné živé alebo neživé objekty.
6. Teória obnovy – sa zaoberá matematickými zobrazovaním tzv. procesu obnovy za účelom skúmania dvoch v určitej miere rozdielnych problémových okruhov.
7. Teória hier – sa zaoberá rozborom konfliktných situácií, ktoré nastávajú pri stretávaní sa protichodných záujmov dvoch alebo viacerých partnerov – hráčov.
8. Stochastické procesy – predstavujú matematický aparát, ktorý za určitých podmienok môže byť účinným prostriedkom zobrazovania stochastických dynamických systémov. 

3. Postup riešenia rozhodovacích situácií metódami operačného výskumu – rozhodovací proces, v ktorom sa využívajú metódy operačného výskumu prebieha v nasledovných fázach 
1. analýza východiskovej situácie a formulácia problému (cieľom analýzy východiskovej situácie je určitou tímovou spoluprácou preskúmanie a vymedzenie všetkých skutočností, okolností a vplyvov, ktoré s problémom súvisia a majú podstatný význam pre splnenie stanoveného cieľa. Ide tu o zavedenie systému v skúmanom objekte. Po vykonanej analýze východiskovej situácie možno pristúpiť k formulácii problému. Riešiaci subjekt objasňuje, vymedzuje a formuluje skúmaný problém s osobitným zreteľom na stanovený cieľ, ktorý sa riešením problému sleduje), 
2. klasifikácia problému (účelom klasifikácie problému je po formulácii skúmaného problému jeho identifikácia z hľadiska jeho zaradenia do správneho okruhu problémov, ktoré sú obsahom riešenia príslušnej disciplíny vedného odboru Metódy operačného výskumu),
...
Hodnotenie (0x):