Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Spoločenská zodpovednosť firmy
V anglosaskej odbornej literatúre sa využíva pojem „corporate social responsibility“. V Slovenčine tento preklad nie je jednotný. Poznáme ho ako pojmy „spoločenská zodpovednosť podniku“, spoločenská zodpovednosť korporácie“, spoločensky zodpovedné podnikanie“ alebo „spoločenská zodpovednosť firmy“. Avšak najčastejšie využívaným pojmom, s ktorým sa stretávame je spoločenská zodpovednosť firmy, ktorú budeme označovať ako (SZF).

Spoločensky zodpovedné správanie organizácií sa v najvyspelejších krajinách sveta najvýraznejšie prejavilo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Princípy spoločenského správania organizácií sa však ako v Amerike, tak aj v Európe vyskytovali už v minulosti, aj keď ich nedefinoval jeden súhrnný termín.

Záujem organizácií o vlastných zamestnancov a spoločnosť existuje takmer tak dlho ako samotné organizácie. Tento záujem sa často spájal s filantropickou činnosťou jednotlivcov, ktorí na to, aby pomohli druhým nemuseli poľaviť zo svojho životného štandardu. Takéto konanie bolo, však skôr výnimkou ako pravidlom.
Moderné teoretické prístupy k SZF sa začali vytvárať v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Je potrebné si všimnúť, že prvé definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierali o manažérsky vzor a vyzdvihovali jeho angažovaný postoj.

V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman napísal: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“

Dnešné rozšírenie SZF by nebolo možné dosiahnuť len vďaka „osvieteným“ manažérom a vlastníkom firiem aj napriek tomu, že určite existujú aj vysoko morálni lídri, ktorým záleží na lepšej budúcnosti celého sveta, ale za zintenzívnením a rozšírením treba najmä vidieť rastúcu silu zákazníkov a akcionárov ako aj vlastníkov fondov, ktorí majú záujem na stabilite svojich investícii.

Termín spoločenská zodpovednosť vyjadruje myšlienku že, spoločnosti a korporácie by mali prispievať k bohatstvu alebo k zdrojom záväzne určeným k zlepšeniu blaha pre spoločnosť ako celku. Princípy spoločenskej zodpovednosti vyžadujú, aby tieto subjekty prispeli aspoň malou časťou svojich prostriedkov na všeobecné blaho ľudstva. Tieto aktivity by v žiadnom prípade nemali vytvárať zisk.
Hodnotenie (1x):