Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Latinčina - preklady z vybraných lekcií

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Lekcia IX.:
A.
Ipso facto et ipso iure…Samým skutkom, samým právom
Hic et nunc…Tu a teraz
Me ipsum…Mňa samého
Hoc sensu….v tomto zmysle
Huius anni….tohto roku
Eiusdem mensis….toho istého mesiaca

B.
1. Cives eiusdem civitatis iisdem legibus parent....Občania toho istého spoločenstva poslúchajú tie isté zákony.
2. Iste homo huius rei testis erat…Tento človek bol svedok tejto veci
3. Vir sapiens de eadem re non tum hoc, tum illud sed idem semper dicere solet….Múdry muž nemá vo zvyku hovoriť o tej istej veci to isté (nemení svoj názor)
4. Mutate iam istam vestram mentem!...Zmeňte už konečne váš názor!
5. Non potest commodari id, quod usu consumitur.… Nemožno si požičať to (vec), čo sa užívaním spotrebuje.
...

Lekcia X.
A:
Qui pro quo…kto za koho (zámena jednej osoby s druhou)
Quid pro quo…čo za čo (zámena vecí)
Terminus ante quem... hranica pred ktorou=konečná lehota
terminus a quo…, hranica od ktorej= počiatočná lehota
Alter ego… druhé ja (= dôverný priateľ)
Res nullius…vec nikoho (nikomu nepatriaca vec)
Nihil ad rem…nič k veci (niet čo dodať)
...

Kľúčové slová:

latinčina

preklady

Hodnotenie (0x):