Registrácia | Prihlásiť

ŠVOČ: Multikultúrne gestá vo svete verbálnej a neverbálnej komunikácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V dnešnom svete existuje široký konsensus o tom, že globalizácia, mobility a technologizácia posledných rokov vyžaduje od mladej generácie nové schopnosti. Posilňuje sa celosvetový tlak na uznanie prínosu medzikultúrnej komunikácie, teda schopnosť ovládať kultúrne odlišnosti noriem správania, hodnôt a konvencií, predpokladať očakávania, primerane tomuto rozdielu konať a verbálne, alebo aj neverbálne komunikovať. Súčasný európsky kontext naznačuje, že mladý človek - Európan stojí pred neľahkou úlohou osvojiť si interkultúrne kľúčové kompetencie, ktoré mu zabezpečia existenciu každodennú, ale aj pracovnú. Pri tomto vnímaní môže byť pozitívom vzájomné spoznávanie sa s kultúrami iných krajín formou priateľských, obchodných, záujmových stretnutí, tzv. zmiešaných manželstiev, študijných, pracovných pobytov, cestovného ruchu, a rôznych iných mobilít, médií, čo zároveň pomáha prekonávať národné stereotypy, urýchliť integračné úsilie, osvojiť si niektorý z cudzích kultúrnych prejavov, názorov, či štýlov. Miera ich akceptovania môže v plnom rozsahu ovplyvniť vývoj a priebeh začleňovania sa do “interkultúrneho priestoru práce a života“[1.]. HREHOVÁ, D.: Intercultural awareness V takýchto chvíľach sa vysoká odbornosť a kompetentnosť kombinujú so sociálnymi zručnosťami, ktoré by mal mladý človek zvládať úplne automaticky, aby ho niektoré kultúrne tradície a zvyky, pravidlá etikety neprekvapili, nerušili, ale naopak podporili v úspešnom riešení úloh, problémov, koncepcií, návrhov a pod.
Kľúčové slová:

gesto

gestá

gestá v komunikácii

Hodnotenie (0x):