Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Všetko potrebné k predmetom SPOD a SK, ako aj SP s rodinou.

1. Sociálna práca   s rodinou vykonávaná v kontexte soc. právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vbr /yhľadávacia činnosť ohrozených rodín, diagnostika rodín v kríze, sanácie rodín, soc. práca s rodinou v kontexte náhradného rodičovstva,  výchovného opatrenia, násilia v rodine,  a iných špecifických soc. situácii napr. maloletých bez sprievodu....
2. Metodologické postupy  práce s rodinou na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí rodiny, v prirodzenom prostredí,  otvorenom prostredí -  ambulantnou, či rezidenciálnou formou
3. Rozobranie systémov rodinnej terapie – Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová
4. Programy podpory rizikových rodín v kontexte protektívych faktorov
5. Zásady multidisciplinárneho  tímu, ciele  prípadových  konferencií  
Tézy:
Klasifikácia hlavných príčin porúch rodiny
Typológia rodín vo vzťahu k sociálnemu problému
Nástroje  dotazníka funkčnosti rodiny
Vplyv rizikových sociálnych  faktorov  pre vznik duševnej alebo psychosomatickej záťaže členov rodiny
Výzman protektívych faktorov  pre rodinu – ich prehľad
Používané postupy práce s rodinou – intervencie – podporné programy
Možnosti práce s rodinou – rodinná terapia Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová
Sanačné nástroje práce s rodinou
Prevencia nariadenia ústavnej výchovy
Špecifiká práce s rodinou na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Základné témy: sociálna práca vykonávaná na základe ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, vyhľadávacia činnosť ohrozených detí -  rodín v kríze, sanácia rodiny, náhradná rodinná starostlivosť, osvojenie, výkon výchovných opatrení, prevencia pred sociálnopatologickými javmi, odborné metódy soc. práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí rodiny, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí, odborné metódy na pomoc deťom alebo plnoletým fyz. osobám, ktoré boli obeťami obchodovania, poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom  a pri  krízových situáciách, prípadová sociálna práca,  sociálna práca s deťmi a rodinou, sociálna práca so skupinou, sociálne poradenstvo, krízová intervencia, matrimoniológia –didaktika v cvičení v rámci prednášky, mediácia a probácia,  attachment, protektívne faktory, posudzovanie funkčnosti rodiny – edukačné cvičenie v rámci prednášky, systémy rodinnej terapie –RT: Ackerman, Bowen, Minuchin, Satirová, socioterapia, socioterapeutický klub, linka dôvery –telefonická intervencia –krízová intervencia,  nariadenie ústavnej výchovy, maloletí bez sprievodu, prevencia neonaticídia.….bio-psycho-soc-spirit. model závislosti...

Hodnotenie (0x):