Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. POJEM RODINNÉHO PRÁVA
Rodinné právo je samostatným súkromnoprávnym odvetvím slovenského právneho poriadku, pričom upravuje : osobné majetkové vzťahy medzi manželmi a deťmi a vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Všetky tieto vzťahy a vzťahy s nimi súvisiace sa nazývajú rodinno-právne vzťahy. Sú typické tým, že majú osobný, emocionálny, morálny, majetkový a dlhodobý charakter.

2. PREDMET RODINNÉHO PRÁVA
Predmetom RP je úprava osobných a s nimi spojených majetkových vzťahov, (rodinnoprávnych vzťahov) medzi : manželmi - vznikajú ma základe slobodného a dobrovoľného prehlásenia muža a ženy, že spolu uzatvárajú manželstvo, rodičmi a deťmi (a ich prostredníctvom aj medzi ďalšími príbuznými), vzťahy náhradnej rodinnej výchovy - vzťahy nahrádzajúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, zverenie dieťaťa do výchovy inému občanovi) a vzťahy napodobňujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi (osvojenie).

3. PRAMENE RODINNÉHO PRÁVA
Ústava SR - ( z. č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákon o rodine (z. č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákony upravujúce problematiku matrík, mena a priezviska, oblasť sociálneho zabezpečenia a pod., dohovory upravujúce problematiku práv dieťaťa, ľudských práv a slobôd, manželstva, výživného, diskriminácie a pod. Dohovor o právach dieťaťa / prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989
...
Hodnotenie (0x):