Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
ÚVOD DO ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ POLITIKY
Sociálna politika môže byť chápaná ako:
- ekonomická disciplína : venuje najmä financovaniu sociálnej politiky, efektivite využívania finančných zdrojov v sociálnej politike, ekonomickej udržateľnosti systémov v soc. politike
- sociologická disciplína : zameriava sa najmä na otázky špecifík jednotlivých sociálnych skupín, rozdiely
v potrebách i možnostiach jednotlivcov a skupín
- teologická disciplína : založená na sociálnom učení cirkvi
- politologická disciplína :(veda, ktorá sa zaoberá skúmaním štátu, politických systémov, zákonov, vzťahov, funkcií)
- právnická disciplína : v oblasti legislatívnej úpravy sociálnej politiky a v zmysle práva sociálneho
zabezpečenia
- z hľad. sociálnej práce : vzájomné prepojenie so sociálnou politikou je mimoriadne dôležité, predstavuje
komplexnejší obraz, ukazuje cesty a možnosti, či už rýchlejšie, alebo časovo náročnejšie alebo zároveň príjemnejšie a pohodlnejšie

1. SOCIÁLNA POLITIKA A TERMINOLÓGIA
Sociálny, najčastejšie je tento pojem chápaný ako:
• týkajúci sa celej spoločnosti,
• týkajúci sa ľudí v núdzi, ľudí so špeciálnymi potrebami a pod.
• týkajúci sa človeka extroverta - ktorý potrebuje neustálu interakciu
• orientácia alebo správanie, ktoré berie ohľad na potreby alebo zámery iných ľudí
• týkajúci sa vzťahov medzi ľuďmi
- v užšom chápaní: týkajúci sa niekoho, kto je v núdzi
- v širšom chápaní: týkajúci sa spoločnosti

Politika
Politika : môže byť chápaná ako štátne, riadiace, finančné a administratívne mechanizmy zamerané na dosiahnutie nejakého konkrétneho cieľa.

V sociologickom slovníku : Politika = súhrn opatrení príslušných inštitúcií smerujúcich v súlade s prevládajúcimi hodnotovými predstavami k zlepšeniu ekonomických a sociálnych životných podmienok.
...
Hodnotenie (0x):