Registrácia | Prihlásiť

Štátnicové otázky: Kompletne vypracované štátnicové otázky z predmetu Zootechnika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Živočíšne genetické zdroje ich význam a metódy konzervovania. Rozdelenie a charakteristika rizikových populácií zvierat.
Sú to všetky druhy, plemená, línie. Sú to geneticky jedinečné populácie podľa významu, podľa histórie vzniku, na základe analýzy rodokmeňov, podľa vlastností alebo marke rov, spolu s ich priamymi divými predkami, vytvorené všetkými domestikačnými procesmi v rámci každého živočíšneho druhu využívaného na produkciu potravy a pre účely poľnohospodárstva.
Ekonomický význam: _ -živočíšna výroba je súčasťou ekonomiky na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni; -konzervovaná genetická variabilita je zdrojom rýchlej a ekonomickej zmeny na trhu Vedecký význam: -konzervované populácie sú kontrolné -monitorovanie a identifikovanie zmien v genetickej štruktúre pokusných populácií -pokusné zvieratá, výskum rezistencie chorôb Kultúrny význam: -chov plemien je spojený s kultúrnym a sociálnym rozvojom národov
metódy konzervovania: IN SITU -udržiavanie živých populácií zvierat v pôvodnom prostredí, na ktoré sú adaptované alebo v prostredí ktoré je podobné pôvodnému. Výhody: chovateľské využitie jedincov a ich produkcie; experimentálne porovnávanie jedincov (výskum); adaptácia na meniace sa chovateľské prostredie, ochorenia; selekcia jedincov a ich zlepšenie; monitorovanie populácie Nevýhody: populácie viažu na seba pracovné sily a pôdu; pohyb jedincov na splnenie medzinárodných zdravotných predpisov; samotná preprava je ekonomicky nákladná
...

2. Chovný ciel', plemenný štandard, plemenný a úžitkový typ zvierat
Chovný cieľ vyjadruje súhrn všeobecných požiadaviek na morfologické a úžitkové vlastnosti vytýčené -šľachtiteľskej práci. Každé plemeno, v ktorom sa robí zošľachťovanie, musí mať stanovený chovný cieľ.
Plemenný štandard je súbor požiadaviek na určité zvieratá konkrétneho plemena v danej časovej etape. Obmieňa sa s ohľadom na ekonomiku, čas, výrobné a chovateľské podmienky.
Plemenný typ vyjadruje súhrn požiadaviek na morfologické znaky a na stupeň úžitkovosti určitého plemena. Vyjadruje charakteristické zvláštnosti jedincov plemena, ktorými sa odlišujú od iných plemien.
Úžitkový typ je súhrn vlastností hosp. zvierat, ktoré charakterizujú určitý úžitkový smer. Je to komplex telesných tvarov umožňujúcich maximálnu úžitkovosť v požadovanom smere. Sú to jedince v určitom plemene, ktoré svojim prejavom reprezentujú smer svojho zamerania. Patria sem jedince špecializované na mliekové, mäsovú alebo kombinovanú úžitkovosť a iné.
...
Hodnotenie (0x):