Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Posudzovanie a úprava exteriéru psov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Výstava psov - definícia a význam výstavy
Výstava psov je základné kynologické podujatie, kde sa stretávajú majitelia čistokrvných psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa pred rozhodcom (výnimočne pred porotou) a obecenstvom a obdržali odborný posudok o kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca od kvalifikovaného rozhodcu.
- pre laikov je to miesto zaujímavého zážitku, kde možno na vlastné oči vidieť (neraz i pohladiť) množstvo psích plemien, od tých najrozšírenejších po exotické a neobvyklé plemená
- pre vystavovateľov je to možnosť získať pre svojho psa výstavné ocenenia a tým aj určité osvedčenie o jeho kvalite pre ďalší chov
- pre vystavovateľov, návštevníkov a kynológov tiež miesto stretnutia s ľuďmi podobných záujmov
- v neposlednom rade pre psov je to miestom socializácie a tréningu pohybu v dave cudzích ľudí a psov
Výstavné ocenenia psov nie sú len pekné poháre alebo diplomy, ide predovšetkým o systém zušľachťovania jednotlivých plemien. Na výstavách posudzujú jedincov rozhodcovia - odborníci na konkrétne plemená. Rozhodcovia psom udeľujú známky, slovné posudky, tituly a poradie umiestnenia. Všetky tieto parametre majú svoj význam v ďalšej „kariére“ psíka. Len pes s dobrým výsledkom z výstavy sa môže stať chovným - čiže jeho potomkovia môžu dostať preukaz pôvodu. V prípade ďalších výstavných úspechov môže pes obdržať tituly ako šampión krásy, interšampión alebo grandšampión. Tieto tituly zvyšujú prestíž chovateľa a hodnotu psíka v ďalšom chove. Všeobecne je totiž možné povedať, že čím viac má psík výstavných úspechov, tým sa viac približuje štandardu plemena (popisu ideálneho jedinca).
Výstavy psov sú na Slovensku zastrešované Slovenskou kynologickou jednotou, ktorá je členom FCI. Z toho vyplýva, že všetky výstavy poriadané na Slovensku, sú vedené podľa výstavného poriadku FCI.
...

2. Príprava a organizácia výstavy psov jedného plemena, resp. chovateľského klubu - Špeciálne výstavy plemena alebo klubu
Výstavy psov môžu organizovať SKJ alebo ich organizačné zložky alebo chovateľské kluby členských organizácií SKJ. Výstavy sa môžu organizovať pre jedno plemeno, pre skupinu plemien alebo pre všetky plemená. Ocenenia z výstav, prehliadok či bonitácií, ktoré nie sú uvedené v kalendári SKJ alebo jej členov, nebudú uznané. Žiadosti o usporiadanie medzinárodných výstav musí usporiadateľ poslať SKJ do 31.8. Predchádzajúceho roku. Termíny medzinárodných výstav, národných a celoštátnych CAC výstav majú prednosť pri schvaľovaní termínov ostatných výstav. Termíny ostatných výstav sa nahlasujú SKJ do 30.11 predchádzajúceho roku. SKJ k 1.1 zostaví kalendár výstav na príslušný rok. S usporiadateľmi medzinárodných, národných, celoštátnych výstav uzatvorí SKJ zmluvu. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ. Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ, ak nie je vopred zmluve dohodnuté inak. Za súhlas na organizovanie výstavy usporiadateľ vopred uhradí SKJ stanovený poplatok, ktorý sa použije na administratívne zabezpečenie výstavy zo strany sekretariátu SKJ.

3. Udeľovanie titulu Slovenský Šampión Krásy
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
a) ak pes - suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ
b) potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach
c) CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
d) Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou SKJ
e) ...
Hodnotenie (0x):