Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Výživa a dietetika psov - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Odber vzoriek krmív na vyšetrenie
Odber a spracovanie vzoriek krmív pre chemickú analýzu a stanovenie výživnej hodnoty krmív predstavuje odborné odobratie a úpravu vzoriek predpísaným spôsobom. Pri odbere vzoriek je nutné dodržiavať všeobecné zásady: krmivo zmyslovo posúdime, určujeme spôsob vzorkovania, pomôcky na vzorkovanie krmiva. Podľa spôsobu uskladnenia krmiva v čase odberu vzoriek: Dynamické vzorkovanie- dielčie vzorky odoberajú z krmiva, ktoré je v pohybe, Statické vzorkovanie- vzorka sa odoberá z krmiva, ktoré je v pokoji. Rozlišujeme: Dielčie vzorky- množstvo krmiva odobraté jednorázovo z určenej časti vzorkovaného celku, Hrubá vzorka- zmes dielčích vzoriek odobratých zo vzorkovaného krmiva, ktoré odpovedá priemernej akosti vzorkovanej partie, Konečná (priemerná) vzorka- pripravená podľa postupu vzorkovania, premiešaná a upravená na takú hmotnosť, aby bolo možné z nej získať dostatočný počet reprezentatívnych dielov potrebných pre prípravu: laboratórnej vzorky, rozhodujúcej vzorky, rezervnej vzorky. Odber vzoriek u jednotlivých druhov krmív: Suché sypké krmivá- Statické vzorkovanie sa uplatňuje v prípade baleného krmiva. Technika odberu vzoriek- pomocou dvojplášťových vzorkovačov, vzorkovacích lopatiek alebo rukou (briketované krmivá a väčšie hrudovité krmivá). Dynamické vzorkovanie sa používa pri odbere voľne uložených krmív v čase ich premiestňovania - v skladoch, kontajneroch, zásobníkoch. Technika odberu vzoriek - pomocou vzorkovacej krabice. Tekuté krmivá- Statické vzorkovanie- používame za predpokladu, že krmivo je možné v zásobníku účinne zamiešať. Pri odbere sa používa vzorkovacia trubica. Dynamické vzorkovanie- dielčie vzorky sa odoberajú pri transporte zo skladovacieho zásobníka do prepravníkov. Viskózne krmivá (tuk, tuková násada) ohrejeme na teplotu 80oC. Vzorku odoberáme do vzorkovacej trubice z prúdu pretekajúceho krmiva v pravidelných časových intervaloch. Pastovité krmivá- Dynamické vzorkovanie- pri transporte krmiva pásovými alebo šnekovými dopravníkmi. Statické vzorkovanie- sa prevádza pri odbere vzoriek z hromád alebo obalov (vagón, kontajner). Pri odbere vzoriek pastovitého krmiva z hromád sa používa žliabkový vzorkovač. Pri odbere vzoriek z obalov sa používa vertikálny trubicový vzorkovač.

2. Úprava vzoriek po odbere, balenie, označovanie, zasielanie vzoriek, sprievodný prípis
Úprava vzoriek po odbere- odobraté dielčie vzorky, ktoré sú pri zmyslovom posúdení rovnaké, sa zmiešajú, čím vzniká hrubá vzorka, ktorú delíme na konečnú a laboratórnu vzorku. Úprava vzoriek miešaním- dielčie vzorky pevných krmív zhromaždené do obalu sa vysypú na podložku, kde sa zmiešajú presypávaním resp. zdvíhaním rohov podložky. Pastovité krmivá sa umiestnia na nepremokavú podložku a rukou sa premiešajú. Tekuté krmivá sa miešajú v nádobe, kde boli ukladané dielčie vzorky. Úprava vzoriek delením- použitý postup pre delenie hrubých vzoriek je závislý od druhu a konzistencie krmiva. Suché a sypké krmivá vysypeme na podložku a vytvoríme kužeľ, ktorý delíme na štyri časti pomocou šablóny alebo rukou. Protiľahlé štvrtiny vzorky sa odstránia a ostatné sa spoja a upravia do nového kužeľa, ktorý sa delí na požadovanú hmotnosť konečnej a laboratórnej vzorky. Balenia a označovania vzoriek: Vzorky krmív balíme do čistých, suchých, neporušených obalov. Označenie vzoriek pomocou návesných štítkov alebo nálepiek. Na papierových obaloch označujeme údaje priamo na obal. Vzorky musia byť označené bezprostredne po odbere, aby sa predišlo ich zámene. Závesné štítky musia byť pevne pripevnené, v prípade, že sa vzorky pečatia, štítky umiestnime tak, aby ich odstránenie nebolo možné bez porušenia pečati. Pečatenie vzoriek v papierových obaloch sa upravuje pomocou papierovej lepiacej pásky prelepenej na viacerých miestach. Lepiace pásky sú orazítkované a podpísané zástupcom odberateľa a dodávateľa. Pečatenie vzoriek zabalených v obaloch z plastických hmôt sa zabezpečuje pomocou vosku a pečatidla. Protokol o odbere vzoriek. Zasielanie vzoriek do laboratória: Označte starostlivo každú vzorku (skupinu vzoriek) číslom alebo menom pre zabezpečenie identifikácie. Napíšte komerčný názov vzorky, dátum výroby, dátum a miesto odberu vzoriek, okolnosti dôležité pre hodnotenie vzorky. Uveďte príčinu odberu vzoriek a druh požadovaného laboratórneho vyšetrenia. Zabaľte vzorku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu počas transportu do laboratória.

...
Hodnotenie (0x):