Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Téma mojej seminárnej práce je analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava, ktorý zabezpečuje vzdelávanie a overovanie odbornej a psychologickej spôsobilosti na výkon práce v železničnej prevádzke. V nasledujúcich kapitolách som sa snažila prakticky aplikovať získané vedomosti z teórie strategického marketingu a pozrieť sa ako sa tieto premietajú do konkrétnych činností mnou vybranej firmy.
Prvé kapitoly sa zaoberajú definovaním hierarchických stratégií a situačnou analýzou na základe, ktorých som identifikovala kritické faktory úspechu, z ktorých sú snáď najdôležitejšie nepružný motivačný systém a nízke investície do vzdelávacích technológií, ktoré môžu v budúcnosti ÚIVP Bratislava ohroziť z hľadiska jej prosperity. Takisto som definovala aj kľúčové faktory úspechu, z ktorých najdôležitejšie sú poverenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti, vzdelávanie s dlhou tradíciou a celoslovenská pôsobnosť.
Ďalšia kapitola sa venuje analýze konkurencie. V rámci nej je dôležité spomenúť, že v súčasnosti ÚIVP Bratislava má monopolné postavenie. Na svoju činnosť je poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ale práve v súčasnej dobe, niekoľko rokov po rozdelení unitárnych Železníc Slovenskej republiky a s tendenciami zjednotiť legislatívu vzniká hrozba vstupu potenciálnej konkurencie. Zvláštny poznatok, ku ktorému som dospela pri písaní tejto práce je, že ÚIVP Bratislava už v súčasnej dobe podnikajú kroky na odvrátenie hrozby potenciálnej konkurencie, čiže sa jej obávajú. Ale na druhej strane sú v očakávaní z dôvodu zvýšenia motivácie svojich pracovníkov vyplývajúcej z porovnania s inými konkurenčnými subjektami.
Seminárna práca tiež obsahuje analýzu odvetvia, v ktorom ÚIVP Bratislava pôsobí, analýzu zákazníkov, z ktorej vyplynulo, že ÚIVP Bratislava nemá v súčasnosti žiadnych potenciálnych zákazníkov, pretože akonáhle subjekt vstúpi na železničnú dopravnú cestu Slovenskej republiky, tak sa stane zákazníkom ÚIVP Bratislava. Ďalej som sa zaoberala tým ako sa v tejto firme riadia vzťahy so zákazníkmi.
Ďalšia kapitola načrtáva pohľad na ÚIVP Bratislava z hľadiska uplatňovaných stratégií trhového podielu, kde táto firma má v súčasnosti pozíciu trhového vodcu a toto svoje dominantné postavenie by si chcela aj naďalej udržať. Potenciálna konkurencia, ktorou je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko a.s. by sa nesnažili o narúšanie rovnováhy na trhu, preto v budúcnosti budú využívať stratégie spolupútnikov. Z hľadiska špecifických čŕt ÚIVP Bratislava nebudú mať v budúcnosti žiadne firmy tendenciu využívať stratégie vyzývateľov a štrbinárov.
Seminárna práca takisto obsahuje analýzu vnútornej organizačnej štruktúry a marketingového útvaru.
Posledné kapitoly sú zhrnutím poznatkov z celej práce, ktoré vyústili do zostavenia strategického plánu na dlhšie obdobie a následného zostavenie marketingového plánu, v ktorom sa uvádza smerovanie ÚIVP Bratislava v časovom horizonte jedného roka. Odrážajú sa v nich analýzy predchádzajúcich kapitol a takisto návrhy konkrétnych stratégií, ktoré by ÚIVP Bratislava mohlo uplatňovať pri svojej ďalšej činnosti.
Hodnotenie (0x):