Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Klub chovateľov československých vlčiakov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Klub chovateľov Československého vlčiaka
Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky je občianskym združením, ktoré je
registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3438, ktoré združuje chovateľov, majiteľov a
priaznivcov slovenského národného plemena psov uznávaného FCI, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky,
alebo majú na jej území dlhodobo trvalý pobyt. V súčasnosti je klub členom Slovenského poľovníckeho
zväzu, pričom svoju činnosť riadi podľa stanov registrovaných na MV SR. Prostredníctvom SPZ je klub
členom SKJ a tým aj členom FCI.

Organizačná štruktúra klubu
Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza, ktorá sa spravidla zvoláva raz do roka. V období
medzi dvoma členskými schôdzami je riadiacim orgánom klubu volený výbor klubu, ktorý je tvorený
predsedom, I. a II. podpredsedom, tajomníkom, ekonómom klubu, hlavným poradcom chovu a hlavným
výcvikárom. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda, podpredsedovia a tajomník. Kontrolným orgánom
klubu je volená kontrolná a revízna komisia, ktorej úlohou je kontrolovať zabezpečovanie a plnenie cieľov
klubu. Poradným orgánom výboru klubu je chovateľská komisia.
...
Hodnotenie (0x):