Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky na predmet Diaľkový prieskum Zeme

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
• Čo je to DPZ
DPZ je komplexnou disciplínou, ktorá využíva poznatky z mnohých vedných odborov a jeho dokonalé využitie si vyžaduje poznatky zo všetkých fáz získavania údajov o povrchu zeme. Odborníci, ktorí sa zaoberajú interpretáciou leteckých a družicových obrazov musia vychádzať z komplexného pohľadu na systém záznamu, spôsob zobrazenia, spracovania získaných údajov a ich interpretácia.
Veda a technika o získavaní informácií zaznamenávaním, spracovaním a interpretáciou nefotografických záznamov v ľubovoľnej časti spektra.

• Na čom je založené videnie
Farebné videnie človeka je závislé od elektromagnetického žiarenia (EMŽ) v časti viditelného spektra vysielaného slnkom, ktoré sa odráža od jednotlivých sledovaných objektov a dopadá na sietnicu ľudského oka. Následne sa generujú vnemy do ľudského mozgu, ktoré vytvárajú dvojrozmerný obraz. Sledovanie objektu obidvoma očami vytvára stereoskopický efekt reprezentovaný trojrozmerným obrazom.

• Aký je význam elektromagnetického žiarenia pri pozorovaní objektov
Obraz vzniká záznamom odrazeného alebo emitovaného elektromagnetického žiarenia (EMŽ) v rôznych spektrálnych dĺžkach.

• V čom spočíva princíp aktívneho a pasívneho DPZ
Diaľkový prieskum založený na zázname odrazeného slnečného žiarenia označujeme ako pasívny.
Aktívny princíp je možné realizovať aj generovaním (vyrobením, vytvorením) žiarenia - „osvetlením“ zemského povrchu. Pozorovanie, ako toto „osvetlenie“ je modifikované interakciou s povrchovými objektmi, je základom aktívneho diaľkového snímania. Používa sa žiarenie, ktoré generujú rôzne vysielače, z ktorých najbežnejší je radar.

• Čo zaznamenávame pri DPZ
Hodnoty prijatého odrazeného EMŽ. Základným produktom diaľkového prieskumu zeme (DPZ) je obraz povrchu zem vytvorený niektorou metódou bezkontaktného prieskum. Obraz vzniká záznamom odrazeného alebo emitovaného elektromagnetického žiarenia (EMŽ) v rôznych spektrálnych dĺžkach.

• Aké faktory vplývajú na získané snímky pri DPZ
• Krajina (povrch zeme)
• Atmosféra
• Systém DPZ.
• Interpretácia záznamov.
• Užívateľ výsledkov prieskumu.
• Aký význam má výraz pixel a skratky DPI a CCD
Snímka je vytvorená z pravouhlých obrazových prvkov (PICture ELements) v anglickej skratke pixels.
Rozlišovacia schopnosť pri digitalizácii fotografických záznamov je závislá od vlastností záznamového zariadenia (skener) ktoré sú definované hodnotou DPI (dot per inch - bodov na jeden palec).
V tomto smere má nezastupiteľné miesto prvok označovaný ako CCD (Charge Couple Device) zariadenie na detekciu EMŽ. Intenzita dopadajúceho žiarenia spôsobuje na CCD vznik elektrického napätia, ktoré sa zaznamenáva v digitálnej forme.

• Čo rozumieme pod skratkou IFOV
Zorný uhol zariadenia, ktorý vymedzuje plochu, z ktorej sa zaznamenáva odraz žiarenia. Tento priestor sa označuje skratkou IFOV- instanteuos field of view - stále zorné pole

• Aké sú základné zložky denného svetla
Viditeľné EMŽ v modrej, zelenej a červenej farbe

• Pri akej príležitosti sa začal využívať princíp DPZ
Prvé vertikálne zábery povrchu zeme z teplovzdušných balónov vznikali v období 1850 až 1860. Krátko po prvých letoch lietadiel sa už v roku 1909 uskutočnili fotografické záznamy povrchu zeme. Wilbur Write v roku 1910 zo svojho lietadla zaznamenal prvý záznam povrchu krajiny filmovou kamerou.
...
Kľúčové slová:

DPZ

DPI

CCD

IFOV

LANDSAT

SPOT

Hodnotenie (0x):