Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované zadanie k predmetu Kataster nehnuteľností, na tému - Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien.

Záznam podrobného merania zmien
Účel ZPMZ, podmienky na vyhotoviteľa, autorizačné a úradné overenie

Záznam podrobného merania zmien (ZPMZ) je podklad na vyhotovenie geometrického plánu a vykonanie (zakreslenie) zmien v katastrálnom operáte (napríklad mape).
Výsledkom merania zmien sú:
a) odmerané číselné údaje,
b) meračský náčrt (grafický prehľad a popisné údaje).
Výsledky merania sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien. V prípade, že meračskú sieť tvoria aj novourčené body podrobného polohového bodového poľa, výsledky merania pri ich určení sa zaznamenávajú podľa osobitného predpisu. Číselné výsledky merania zmien možno zaznamenať priamo do pamäťového média počítača. Grafický výstup z pamäťového média môže nahradiť časť záznamu podrobného merania zmien - zápisník, ak obsahuje všetky údaje v predpísanom usporiadaní.

Výsledky merania zmien sa spracujú:
a) výpočtom súradníc novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa, pomocných meračských bodov, alebo bodov miestneho súradnicového systému, novourčených podrobných bodov.
b) výpočtom výmer novourčených a zmenených parciel ako aj ich dielov.

Výsledky merania sa overia autorizačne, aj úradne. Ak sa výsledky merania využijú na spracovanie geometrického plánu, vykoná sa ich úradné overenie súčasne s overením geometrického plánu.
Autorizačné overenie výsledkov merania zmien na účely katastra vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Ak meranie zmien a ich spracovanie vykonala rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, autorizačné overenie vykoná pracovník tejto organizácie, ktorému úrad udelil osobitnú odbornú spôsobilosť.
...
Hodnotenie (0x):