Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Manažérska komunikácia- skriptá

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Komunikácia existuje v ľudskej komunite od nepamäti. Jej podstata je vo vzájomnom dorozumievaní sa, odovzdávaní a prijímaní informácií, ovplyvňovaní iných a dosahovaní porozumenia. Komunikujeme pri náhodnom i plánovanom stretnutí dvoch a viacerých ľudí. Stačí letmý pohľad, pohyb rukou, úsmev na tvári či niekoľko slov a partner pochopí vysielaný signál. Avšak nie všetky úkony majú ten istý obsah a rovnaké pochopenie. Často sa stane, že niečo rozprávame a druhá strana nevníma alebo prijatú správu interpretuje nesprávne.
Komunikovať môžeme rozličným spôsobom, rečou, písmom, obrazom, oblečením, úpravou zovňajšku, správaním, rečou tela, vôňou, farbami, zvyklosťami, ale aj tichým mlčaním. Komunikačný prostriedok volíme s ohľadom na účel komunikácie a komunikačného partnera. Zdá sa, že komunikácia bude bezproblémová, ak komunikujeme v tom istom jazyku. Dokážeme hovoriť, čítať, písať i počúvať, a predsa najviac nedorozumení medzi ľuďmi vzniká z dôvodu neúčinnej komunikácie. V čom je príčina? Dokážeme svoje myšlienky interpretovať iným presvedčivo a zrozumiteľne?
Komunikácia je schopnosť, ktorej sa dá naučiť. Ak chceme, aby nás ostatní pochopili, porozumeli nášmu správaniu a zmýšľaniu, musíme sa o to pričiniť v prvom rade my sami. Komunikácia je životnou potrebou nielen každého jednotlivca, ale aj organizácie. Je súčasťou uskutočňovania pracovných úloh na pracovisku, organizovania, plánovania, motivovania, povzbudzovania i kontroly. Bez komunikácie nemôže existovať žiadna organizácia. Komunikácia je koordinačným kanálom medzi zamestnancami, manažérmi, vlastníkmi a verejnosťou.
Vykonávanie manažérskej práce sa nezaobíde bez poznania základov komunikácie. Komunikačná schopnosť je nevyhnutným predpokladom odbornej spôsobilosti manažéra. Manažéri, ktorí disponujú touto schopnosťou, vedia ohodnotiť ľudský potenciál a využiť jeho energiu na rozvoj organizácie. Preto je cieľom publikácie prispieť k tomu, aby si budúci manažéri ďalej rozvíjali základné komunikačné zručnosti, a to tak v kontakte s jednotlivcami, ako aj v malej či veľkej skupine vnútri organizácie a na verejnosti.
Cieľu publikácie zodpovedá jej obsah. Úvodné kapitoly sa venujú teoretickému objasneniu úloh a pozícií manažérov v organizácii, zdokonaľovaniu organizácie práce a faktorom zvyšovania pracovného výkonu. V ostatných kapitolách sa pozornosť sústreďuje na potrebu zvládnutia komunikácie vnútri i mimo organizácie. Bližšie sa charakterizuje proces komunikácie, jej zložky, význam aktívneho počúvania a spätnej väzby. Komunikácia písmom, hovoreným slovom a rečou tela je základom kapitol venovaných príprave a vedeniu rozhovorov, pracovných porád, obchodných rokovaní či verejných vystúpení.
Knižná publikácia je základom na získanie a precvičovanie komunikačných zručností v rozprávaní, počúvaní, písaní i čítaní. Verím, že študenti, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície, ale aj manažéri na rôznych úrovniach riadiacej hierarchie rôznych typov sociálnych organizácií, nájdu v publikácii inšpiráciu na zdokonaľovanie svojej komunikačnej spôsobilosti.
Hodnotenie (0x):