Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Cieľom našej práce je stručne a výstižne zhrnúť základné informácie o rozvoji osobnosti a vzdelávaní zamestnancov v organizáciách, priblížiť základné informácie o učiacej sa organizácii a poukázať na dôležitosť motivovania zamestnancov. Cieľom je taktiež tieto základné informácie systematicky usporiadať a získať tak prehľad o danej problematike.
Naša práca pozostáva zo štyroch kapitol, pričom v prvej kapitole sa stručne venujeme charakteristike základných pojmov ako zamestnanec a personálna práca, priblížili sme pojmy ľudský potenciál a ľudský kapitál a systém riadenia ľudských zdrojov.
V druhej kapitole sa sústreďujeme na samotné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, konkrétne približujeme systém celoživotného vzdelávania, metódy vzdelávania a proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov a hodnotenie efektívnosti vzdelávania, a nakoniec zmieňujeme Prístupy podnikov ku vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov.
Tretia kapitola je venovaná základným informáciám o učiacej sa organizácii a koučovaniu.
Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá významom motivovania zamestnancov a formám a teóriám motivácie.
Uvedená práca by mala obsahovať základné informácie vzťahujúce sa k načrtnutej problematike rozvoja osobnosti zamestnancov ako premysleného nástroja organizácie.
Hodnotenie (0x):