Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Bakalárska práca prezentuje výsledky analýzy hospodárenia vybraných základných škôl na území mesta Banská Bystrica. Zaoberá sa problematikou financovania regionálneho školstva na území samosprávy. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe teoretického a legislatívneho vymedzenia hospodárenia rozpočtových organizácií zhodnotiť hospodárenie Základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica prostredníctvom vybraných ukazovateľov. Zdroje informácií tvoria poznatky z teórie, z odbornej tlače, zákony, ktoré vymedzujú danú problematiku a účtovné výkazy jednotlivých základných škôl. Cieľom práce je kvantifikovať, komparovať a zhodnotiť procesy súvisiace s hospodárením základných škôl v sledovanom období. Zmeny v objeme finančných prostriedkov boli spôsobené ekonomickými i demografickými vplyvmi. Našim cieľom je navrhnúť možnosti ďalšieho efektívneho využitia finančných zdrojov.

Predmetom skúmania je hospodárenie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Objektom skúmania bakalárskej práce sú vybrané základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prostredníctvom použitia metód vedeckého výskumu - analýzou príjmov a výdavkov, následnou komparáciou a zhodnotením v časovom období rokov 2007 až 2011, voľným rozhovorom s pracovníčkou Školského úradu v Banskej Bystrici, analýzou časových radov, sme zisťovali budúci vývoj výdavkov základných škôl. Poukázali sme na nedostatky hospodárenia vybraných škôl.

Na základe výskumu sme v práci dospeli k záverom, že financovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je nedostatočné a nie je hlavnou prioritou mesta. Z tohto dôvodu navrhujeme možnosti a opatrenia, ktoré by prispeli k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu zabezpečeniu prenesených a originálnych kompetencií v oblasti školstva. Prínosom bakalárskej práci je na základe vykonaných analýz súčasného stavu poukázať na problémy a nedostatky v hospodárení základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.
Hodnotenie (0x):