Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
,,Ak je rodinné prostredie nevhodné, alebo neschopné zvládnuť výchovné problémy a ohrozuje zdravý telesný, psychický a morálny vývin dieťaťa, štát môže dieťa vyňať z tohto nevhodného prostredia a zabezpečiť mu inú náhradnú formu výchovy.“ (Dvoran, in: Mikloško, 2009, s. 6)

Ústavná starostlivosť
Podľa zákona NRSR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa.
Hodnotenie (0x):