Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Svetová ekonomika v posledných desaťročiach prechádza zložitým vývojom.Dochádza k neustálym zmenám medzinárodného ekonomického prostredia.Jednou z príčin týchto zmien bola kríza bretton-woodského menového systému a formovanie nového kingstonského menového systému.Významnú úlohu vo svete zohráva začiatok a priebeh politických , ekonomických a sociálnych reforiem v bývalých socialistických krajinách Európy.Kým bretton - woodský menový systém zabezpečoval stabilitu v oblasti devízových kurzov , jeho pád v roku 1971 priniesol zásadnú zmenu v kurzovej politike.Predtým pevné menové kurzy sa stali postupne voľne pohyblivými a ich vzájomné relácie sa začali vytvárať na medzinárodných devízových trhoch.
Devízové kurzy zohrávajú v ekonomike každého štátu veľmi dôležitú úlohu.Vývoj devízového kurzu ovplyvňujú viaceré veličiny , ako prílev a odlev kapitálu , export , import tovarov a služieb , vonkajšia kúpna sila domácej meny.Zmeny kurzov národných mien majú značný vplyv nielen na domácu ekonomiku , ale aj na výmenné vzťahy so zahraničím.Preto väčšina krajín neponecháva vývoj kurzu svojej národnej meny len na pôsobení trhových síl , ale v niektorých prípadoch zasahuje v rámci zvolenej menovej politiky.Predovšetkým v krajinách s vysokým stupňom otvorenosti zmeny devízového kurzu citeľne pôsobia na ekonomiku krajiny.
Slovenská republika začala formovať trhové hospodárstvo len pred pár rokmi , pričom devízový kurz zohrával a stále zohráva významnú úlohu.V prvých rokoch transformácie pomohol otvoriť stabilné ekonomické prostredie , ktoré je nevyhnutné pri celkovej reforme národného hospodárstva.
Integračný proces Slovenskej republiky do jednotnej Európy sa dostal do etapy , keď integrácia a členstvo v Európskej únii už nie je možnosťou voľby , ale samotnou realitou. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie k 1. máju 2004 sa dostávame do ďalšej etapy vývoja a vzniká potreba zaoberať sa vstupom do Hospodárskej a menovej únie.Vstup do menovej únie po úspešnom dokončení má byť logickým zavŕšením celého procesu.
Hodnotenie (0x):