Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Zootechnika - zvieratá, gentické činiteľe, krmivo, reprodukcia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
47. CHARAKTERIZUJTE MEDZIOBDOBIE, SERVIS PERIÓDU, INSEMINAČNÝ INDEX

Medziobdobie - je čas medzi dvoma oteleniami kravy. Dĺžku medziobdobia ovplyvňuje dĺžka medziteľnosti. Stálou zložkou je gravidita. Hodnotenie - veľmi dobrú do 400 dní, uspokojivú do 430 dní a nevyhovujúcu nad 430 dní Servis perióda - (medziteľnosť) je obdobie od otelenia do ďalšieho zabreznutia. Z hľadiska zachovania dobrej plodnosti kráv i optimálnej mliekovej úžitkovosti, by mala byť dĺžka servis periódy 90 - 115 dní. VD -do 70, D - 71-100, vyhovujúce - 101-125, nevyhovujúce 126 a viac Inseminačný index - udáva potrebný počet inseminácii na zabreznutie. V našej plemenárskej praxi dosahuje hodnoty 1,9 - 2,2 čo znamená, že na zabreznutie plemennice bolo potrebné v priemere 1,9 - 2,2 inseminácii.

48. NAPÍŠTE VYHOVUJÚCE HODNOTY UKAZOVATEĽOV PLODNOSTI ZVIERAT
Plodnosť plemenníc v stáde kráv sa vyjadruje buď počtom živonarodených teliat na 100 kráv do roka, alebo počtom narodených teliat od 100 kráv (bez teliat prvôstok) Pri ovciach sa plodnosť hodnotí počtom jahniat pripadajúcich na 100 bahníc do roka. Pri multipárnych druhoch (ošípané, kríliky) je kritériom plodnosti počet mláďat vo vrhu pri narodení, prípadne pri odstave a dĺžka medziobdobia. Vyhovujúcim medziobdobím prasníc je 180 dní.

49. VYMENUJTE GENETICKÉ ČINITELE OVPLYVŇUJÚCE PLODNOSŤ ZVIERAT
- selekcia, znížená plodnosť má menšiu hodnotu dedivosti h2. 50. VYMENUJTE NEGENETICKÉ ČINITELE OVPLYVŇUJÚCE PLODNOSŤ ZVIERAT Výživa: dlhodobá podvýživa, u samiciach poruchy pohlavného cyklu a znížená plodnosť, u samcoch negatívne zloženie plazmy semena.. - klimatické podmienky: stres, následné poruchy plodnosti., - Vek: 10 rokom a viac plodnosť klesá u o-.- zaraďovanie zvierat do plemenitby.

... 290.
Hodnotenie (0x):