Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Fyziológia rastlín - kompletné materiály k predmetu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Jeden z testov an zaverecnej skuske:

Testy na záverečnú skúšku z Fyziológie rastlín


Aký význam má hodnota vodného potenciálu pre príjem vody.....
Vymenujte spôsoby pohyby vody na dlhé vzdialenosti
a)................................. b)....................................
Uveďte dve najdôležitejšie funkcie prieduchových buniek
a)................ ...
b) ..................
Čo vyjadruje trenspiračný koeficient:
Doplňte funkciu a význam dusíka:
v akej forme ho rastliny prijímajú
do akých zlúčenín sa zabudováva
prejavy deficitu v rastline
Intenzívny príjem katiónov zo živného roztoku mení hodnotu pH na ..............
Zakrúžkujte fyziologicky kyslé soli :
a) NaNO3 b) NH4Cl c) K2SO4 d) Ca(NO3)2
Z ktorých prvkov sa skladá molekula chlorofylu :
Uveďte rozhodujúce podmienky pre syntézu chlorofylu :
a) .............................. b) ..................................
V priloženom grafe vyjadrite priebeh absorpcie a transpirácie žiarenia v závislosti na LAI :

Vymenujte dýchacie substráty a uveďte hodnoty RQ pri ich predychávaní:
Aké hodnoty má Q10 pre dýchanie :
V ktorých fyziologických procesoch sa využíva energia uvoľnená pri dýchaní :
Definujte rast a vývin
Ktoré javy sú základom morfogenézy a platia všeobecne :
a) ............................. b).............................. c)........................................
Na regulácii ktorých procesov sa zúčastňuje auxín:
Uveďte rozdiel medzi tropizmom a nastiou
Hodnotenie (0x):