Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Supervízia v sociálnej práci:
- Supervízia je zakotvená v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (subjekt má povinnosť vytvoriť podmienky na supervíziu)
- Na Slovensku je tento pojem asi 10 rokov (prvými priekopníkmi na Slovensku sú Gabura a Mydlíková)
- Asociácia supervízorov bola založená v roku 2001
- Supervízia je skvalitňovanie práce
- Supervidovaný je ten, ktorý prijíma supervíziu
- Supervidovaný má schopnosť reflexie vlastnej práce (sebareflexie)
- Prostredníctvom techník získa supervidovaný pohľad na vec
Čo je supervízia:
- Supervízia je definovaná podľa Európskej školy supervízie ako „činnosť, pri ktorej prostredníctvom zámerného pozorovania a cielených otázok uvažujeme nad úrovňou starostlivosti o klienta a zvyšujeme pracovnú schopnosť reflexie vlastnej práce a sebareflexie.
- Supervíziu nemožno stotožňovať s poradenstvom, terapiou, mediáciou ani riadením.
- Supervízor musí poznať rámec, kde končí terapia a začína supervízia.
- Rozdiel medzi supervíziou a poradenstvom je v tom, že sám supervidovaný prináša podnety.
- Supervízia nie je ani riadením - supervízia je hľadaním nových možností.
Supervízia:
- Je to poradenská metóda zameraná na zvyšovanie kvality profesionálnej práce, vzťahuje sa na psychické, sociálne a inštitucionálne faktory (nie je to udeľovanie rád a skúmanie vzťahov ako inštitúcia funguje)
- Je to vzdelávací proces, v ktorom kompetentná osoba prijíma zodpovednosť za výcvik osoby, ktorá disponuje nižšou úrovňou vedomostí a zručností v oblasti sociálnej pomoci (supervízor preberá zodpovednosť za nové vedomosti)
- Má vzdelávací charakter
- Je podporou, v ktorej ide o podporu a kontrolu orientovanú do oblasti schopností, vedomostí a zručností v rovine etickej a hodnotovej (supervízia potvrdzuje kvalitu práce, zaoberá sa etickými problémami)
- Poskytuje dostatok podnetov k sebapoznaniu (supervidovaný príde na problém, ktorý nevedel popísať, dochádza k sebapoznaniu)
- Vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov
- Slúži ako prostriedok sebapoznania a skvalitnenia v prospech práce s ľuďmi
- Je to prevencia syndrómu vyhorenia
Hodnotenie (0x):